Соціальна робота і здоров'єзбереження

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 8.231.00.M.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: д.пед.н., доцент Клос Лілія Євгенівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність застосування комплексного підходу в системі соціального обслуговування з урахуванням потреб здоров’єзбереження в умовах міжгалузевої співпраці, та реалізувати його в системі надання соціальних послуг; Розуміння концептуального значення принципів, методів, засобів здоров’єзбережувальної діяльності в науково-дослідній та практичній діяльності і здатність їх впроваджувати і застосовувати у повсякденній соціальній роботі; Здатність ініціювання, проектування, управління процесами запланованих соціальних змін у соціальних системах різного рівня у сфері збереження здоров’я і за галом у соціальній сфері Глибокі обґрунтовані знання основних дослідницьких парадигм, стратегій та процедур і сучасних парадигм та концепцій освіти, науки й соціальної роботи, у тому числі у сфері збереження здоров’я, та їх імплементація у власне дослідження; Розуміння різноманіття постмодерних підходів для забезпечення інтеграції теорії та практики і створення інноваційних соціальних послуг на засадах здоров’єзбереження і здатність їх реалізувати в повсякденній практиці соціальної роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Філософія і методологія науки Актуальні проблеми соціо-гуманітарних наук Супутні і наступні навчальні дисципліни Психологія творчості та винахідництва Управління науковими проектами
Короткий зміст навчальної програми: Метою вивчення дисципліни є формування у молодих науковців системних знань у сфері соціальної роботи на засадах здоров’єзбереження населення. Навчальна дисципліна передбачає вивчення основних положень теоретичних, методологічних, етичних, організаційно-методичних аспектів здоров’єзбереження у практиці соціальної роботи України і за рубежем, спрямованої на створення інтегрованих соціальних послуг із використанням теорії соціальної роботи, заснованої на доказах (фактах), зосереджених у громаді, орієнтованих на сім’ю і керованих споживачами, реалізованих за участі фахівців міждисциплінарної команди.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль – 40 балів, у тому числі індивідуальне завдання – 10 балів. Екзамен -- 60 балів
Рекомендована література: 1. Клос Л.Є. Технології збереження здоров’я у соціальній сфері : навч.посібник / Л.Є. Клос. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 248 с. 2. Cowles, L. Social Work in the Health Field. A Care Perspective [second edition] / Lois A. Fort Cowles, PhD. – The Haworth Social Work Practice Press An Imprint of The Haworth Press, Inc.– New York – London – Oxford, 2003. – 408 p. 3. Gehlert S. Handbook of Health Social Work / Sarah Gehlert, Teri Browne. – Second edition. – New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. 2012. – 722 р. 4. Клос Л. Є. Соціальна робота в закладах охорони здоров’я : консп. лекцій [для студентів спец. “соціальна робота” ] / Л. Є. Клос. – Львів : Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 96 с. 5. Whitehead M, Dahlgren G, Gilson L. Developing the policy response to inequities in Health: a global perspective.;.- Challenging inequities in health care: from ethics to action. New Y ork:Oxford University Press; 2001:309-322 – [електрон. ресурс] – Режим доступу – http://www.ais.up.ac.za/med/scm870/developing policychallenginginequitieshealthcare.pdf 6. Bonnefoy J et al (2007). Constructing the evidence base on the social determinants of health: A guide. Geneva, WHO Measurement and Evaluation Knowledge Network – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.who.int/social_determinants/ knowledge_networks/add_documents /mekn_final_guide_112007.pdf, accessed 17 March 2010) 7. Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань розвитку. – Морра Імас Л.Дж., Ріст Р.К. – К.: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», К., друк. «Huss», 2015. 580 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).