Конструювання академічних текстів та академічна доброчесність

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 8.231.00.M.011
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: Савка Віктор Євгенович, кандидат соціологічних наук, доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни та результати навчання полягають у набутті навичок конструювання академічних текстів в галузі соціальної роботи, соціогуманітарних наук та уясненні необхідності дотримання принципів академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень, публікації їхніх результатів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти наступних компетентностей: Інтегральна компетентність ІНТ Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері соціальної роботи, здійснювати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення; застосовувати сучасні методології наукової та науково-педагогічної діяльності. Загальні компетентності: ЗК 03 Здатність працювати в міжнародному контексті. Спеціальні компетентності: СК 02 Здатність застосовувати сучасні електронні інформаційні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності для моделювання процесів та прийняття оптимальних рішень у сфері соціальної роботи.
Результати навчання: К1 Працювати у міжнародному контексті, включаючи участь у міжнародних професійних і наукових заходах; розуміти й продукувати іншомовні наукові тексти; К2 Спілкуватися українською та іноземною мовою як усно, так і письмово у професійній діяльності та дослідженнях; АВ2 Застосовувати сучасні електронні інформаційні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності для моделювання процесів та прийняття оптимальних рішень у сфері соціальної роботи
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Філософія і методологія науки; • Дослідницький семінар в галузі соціології та соціальної роботи кореквізити: • Методи і методологія досліджень в соціальній роботі • Актуальні проблеми соціогуманітарних наук (в галузі соціальної роботи)
Короткий зміст навчальної програми: Впродовж вивчення дисципліни «Конструювання академічних текстів та академічна доброчесність» здобувачі освіти повинні засвоїти особливості написання академічних текстів в галузі соціальної роботи, соціогуманітарних наук, в яких, із дотриманням принципів академічної доброчесності, будуть презентовані результати їхньої науково-дослідницької роботи. Особлива увага відводиться етичним засадам наукових досліджень в галузі соціогуманітарних наук. Вивчення дисципліни передбачає роботу здобувачів освіти на лекційних заняттях та виконання практичних завдань з кожної теми.
Опис: Основні характеристики академічного письма. Сучасне поняття академічної грамотності та його структура. Концепція «персональний процес – практика – публічний продукт» у створенні академічних текстів. Академічний текст: організація та технології роботи. Цілісність академічного тексту. Моделі побудови академічного тексту. Технології генерування та організації ідей. Креативне мислення. Академічний текст як система. Академічна доброчесність як запорука якісної вищої освіти. Академічна культура: поняття, функції, складові. Академічна нечесність та методи її запобігання. Бухарестська декларація етичних принципів вищої освіти. Організааційно-правові та технічні чинники академічної (не)доброчесності. Застосування програмних засобів перевірки наукових робіт як вирішальний фактор виявлення проявів академічної недоброчесності. Авторське право та інтелектуальна власність. Законодавча база щодо захисту прав інтелектуальної власності.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь – 4 б. – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Доповнення – 1 б. - науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. Виконання інтерактивних вправ чи аналіз випадку – 4 б. - послідовність вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - підходи до вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - якість розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами і процесами під час розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н.Г. Сорокіноі?, А.Є. Артюхова, І. О. Дегтярьовоі?. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с. 2. Академічне письмо: навч. посібник / Уклад. Ревуцька С.К., Зінченко В.М. Кривий Ріг : , 2019. 130с. 3. Сацик В. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий концепт / Володимир Сацик. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-mifichna-kontseptsiya-chy-diyevyj-kontsept/ 4. Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку // Східноукраїнський Фонд соціальних досліджень. URL: http://fond.sociology.kharkov.ua/images/docs/academ_cult/material.pdf.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).