Сучасний стан та перспективи розвитку наукових знань галузі "Соціальна робота"

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 8.231.00.M.015
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: д.пед.н., доцент Клос Лілія Євгенівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність сприяти розвитку теорії та практики соціальної роботи шляхом збагачення галузі результатами наукового пошуку та інтеграції теоріїі практики соціальної роботи для створення інноваційних соціальних послуг; 2. Здатність демонструвати детальне розуміння великої кількості сучасних технік дослідження в соціальній роботі та застосовувати на практиці принципи спільного дослідження в соціальній роботі та інших соціальних та гуманітарних науках; 3. Здатність знаходити, відбирати, контекстуалізувати та інтерпретувати значний об’єм джерельної бази, застосовувати принципи, методи, засоби і технології здоров’єзбереження в науково-дослідній діяльності та практичній соціальній роботі; 4. Розуміння різноманіття постмодерних підходів для забезпечення інтеграції теорії та практики і створення інноваційних соціальних послуг на засадах здоров’єзбереження, здатність їх реалізувати в повсякденній практиці соціальної роботи; 5. Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі соціальної роботи на основі здобутих глибинних професійних знань, наукових і культурних ціннісно-смислових орієнтацій шляхом критичного осмислення відповідних проблем соціальної практики і дослідницько-інноваційної діяльності, створення нових цілісних знань і професійної практики в соціальній роботі з виходом на міждисциплінарний рівень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни «Філософія і методологія науки» «Актуальні проблеми соціогуманітарних наук» Супутні і наступні навчальні дисципліни «Соціальна робота і здоров’єзбереження» «Управління соціальною зміною» «Управління науковими проектами»
Короткий зміст навчальної програми: У межах дисципліни розглядаються питання становлення «Соціальної роботи» як галузі наукових знань, практичної професійної діяльності та академічної дисципліни з урахуванням її етичних засад та бачення перспективи подальшого розвитку цієї галузі у вітчизняному та зарубіжному науково-практичному досвіді. Навчальна дисципліна передбачає вивчення аспірантамишляхів інтеграції теорії і практики соціальної роботи, реалізації практичної професійної діяльності в контексті політики на засадах наукового пошуку, проведення наукових досліджень на основі емпіричних даних, здійснення професійного втручання з урахуванням потреб здоров’єзбереження, прийняття організаційних рішень та соціального проектування професійних дійна підставі вироблення науково-обґрунтованих рекомендацій.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль 40% підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): 60%
Рекомендована література: 1. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть. ? К.: УДЦССМ, 2001.– 236 c. 2. Вайс,К. Оцінювання: Методи дослідження програм та політики.– К.: Основи, 2000. – 671 с. 3. Гайдук Н. Модель професійної освіти в галузі соціальної роботи в Національному університеті «Львівська політехніка» / Ніна Гайдук // Реформування соціальних служб в Україні: сучасний стан та перспективи: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / [за ред. Неллі Ничкало, БредаМакКензі]. – Львів; Вінніпег: Видавнича фірма «Малті-М». – Львів, 2003. – С. 20-30. 4. Етика соціальної роботи: принципи і стандарти (Ухвалено Міжнародною федерацією соціальних працівників (МФСП)) // Соціальна політика і соціальна робота. – 1998. ? № 4. – С. 21-22. 5. МакКензі Б. До питання проведення ефективної практичної соціальної роботи в Україні: існуючі можливості та проблеми освіти в галузі соціальної роботи / БредМакКензі // Реформування соціальних служб в Україні: сучасний стан та перспективи: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / [за ред. Неллі Ничкало, БредаМакКензі]. – Львів; Вінніпег: Видавнича фірма «Малті-М». – Львів, 2003. – С. 10-20. 6. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи / В.М. Шахрай. – Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с. 7. Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань розвитку. – МорраІмасЛ.Дж., Ріст Р.К. – К.: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», К., друк. «Huss», 2015. – 580 с. 8. Barkley, R. 2005. “Taking a Charge of ADHD”. New York: The Guildford Press, 331 p. 9. Gabor, P.A., Unrau, Y.A. &GrinnellJr., R.M. (1998). Evaluation for social workers (2nd ed.). Boston, MA: Allyn& Bacon. 10. Herman, J. (series Editor). Program evaluation kit (2nded.). Thousand Oaks, CA: Sage. 11. Rossi, P. H., Freeman, H.E. &Lipsey, M.W. (1999). Evaluation: A systematic approach (6thed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 12. Royse, D., Thyer, B.A., Padgett, D.K. & Logan, T.K. (2001). Program evaluation: An introduction (3rded.). Belmont, CA: Wadsworth/ThomsonLearning. 13. Tutly, L, Rothery, M., & Grinnell, Jr. R. M. (1996). Qualitative research for social workers: Phases, steps and tasks. Boston: Allyn&Bacon. 14. Unrau, Y., Gabor, P., & Grinnell, R. Jr. (2001). Evaluation in the human services. Itasca, IL: F.E. Peacock. 15. Wong-Rieger, D., & David, L. (Date Unknown). A hands-on guide to planning and evaluation. Ottawa, ON: CanadianHemophiliacSociety.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).