Клінічна соціальна робота

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 8.231.00.M.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: д.пед.н., доцент Клос Л.Є.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: формування компетентності у спеціалізованій ділянці практики соціальної роботи, що включає діагностику, лікування та профілактику порушень психічного здоров’я, а також допомогу людям у вирішенні психологічних, емоційних, поведінкових та соціальних проблем, що впливають на якість їхнього життя
Завдання: Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері соціальної роботи, здійснювати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення; застосовувати сучасні методології наукової та науково-педагогічної діяльності Загальні компетентності: ЗК02 Здатність розробляти проєкти та управляти ними Фахові (спеціальні) компетентності: СК 06. Здатність сприяти розвитку теорії та практики соціальної роботи на засадах здоров’єзбереження шляхом збагачення галузі результатами наукового пошуку, інтеграції теорії та практик соціальної роботи, створення інноваційних соціальних послуг для розв’язання комплексних задач
Результати навчання: - знання особливостей застосування комплексного підходу в системі соціального обслуговування з урахуванням потреб здоров’єзбереження в умовах міжгалузевої співпраці, та реалізувати його в системі надання соціальних послуг;-орієнтуватись у питаннях міжнародного досвіду соціальної роботи, соціальної політики й використовувати цих знань у теоретичному обґрунтуванні та практичному запровадженні інноваційних закордонних практик у вітчизняну соціальну роботу. здатність глибоко обґрунтовувати знання щодо основних процесів у соціальній роботі та соціальній сфері у світі за останню чверть століття; детальні або дуже детальні знання спеціальної області дослідження в поєднанні зі знаннями загальної наукової дискусії та внеску до індивідуальної області дослідження соціальної сфери; - здатність впроваджувати технології інклюзії, інші інноваційні технології, методи, засоби соціальної роботи в ситуації неповностравності різних категорій клієнтів, спрямованих на соціальну інклюзію; -здатність розробляти і впроваджувати реабілітаційні програми соціальної роботи на засадах комплексності та міждисциплінарного підходу із залученням зарубіжних партнерів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Методи і методологія досліджень у соціальній роботі Супутні і наступні навчальні дисципліни: Дослідницький семінар в галузі соціології та соціальної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Клінічна соціальна робота визначається як спеціалізована область практики соціальної роботи, що включає діагностику, лікування та профілактику психічних захворювань, а також допомогу людям у вирішенні психологічних, емоційних, поведінкових та / або соціальних проблем, що впливають на якість їхнього життя. Це означає втручання в ситуаціях травми, сімейні конфлікти, фізичні захворювання та важкі життєві ситуації, такі як безробіття або наркоманія. Клінічні соціальні працівники працюють у найрізноманітніших закладах, включаючи лікарняні відділення (починаючи від дитячої невідкладної допомоги, закінчуючи онкологією, кардіологією, невідкладною медичною допомогою та гериатрією), громадські центри охорони здоров'я, служби допомоги дітям, програми допомоги працівникам, школи, клініки первинної медико-санітарної допомоги клініки зловживання та наркоманії, програми лікування розладів харчової поведінки, виправні установи та заклади хоспісу та паліативної допомоги. Клінічні соціальні працівники також мають можливість вести приватну практику. Клінічні соціальні працівники, як правило, використовують комбінацію індивідуальної терапії, групової терапії та / або різних обов'язків щодо ведення справи для підтримки своїх клієнтів, залежно від робочого середовища та населення, яке обслуговують. Ця сфера соціальної роботи характеризується цілісним підходом «людина в оточенні»; клінічні соціальні працівники не лише оцінюють та допомагають вирішити психічні та емоційні проблеми своїх клієнтів, але також працюють над розумінням того, як проблеми клієнтів взаємодіють із їхнім сімейним, фінансовим та соціальним життям. Тоді клінічні соціальні працівники використовують це розуміння, щоб допомогти людям краще функціонувати в цих сімейних, соціальних та соціально-економічних контекстах.
Опис: Клінічна соціальна робота як теорія, практика і сфера професійної підготовки. Цінності і етика в професійній клінічній соціальній роботі. Клієнт орієнтовані умови практики клінічної соціальної роботи. Громадські центри психічного здоров'я, лікарні, програми лікування та відновлення вживання наркотиків, школи, центри охорони здоров'я, агентства соціального захисту дітей, геронтологічні служби, програми допомоги працівникам. Приватна практика клінічного соціального працівника. Психічне, емоційне та поведінкове благополуччя окремих людей, пар, сімей та груп як об’єкт уваги клінічних соціальних працівників.Особливості потреб клієнтів клінічної соціальної роботи. Групова робота в клінічній практиці соціальних працівників. Робота з сім’ями як важлива складова практики клінічного соціального працівника. Культурокомпетентність послуг клінічного соціального працівника. Клінічна соціальна робота в громадах. Особливості застосування ІТ технологій в практиці клінічної соціальної роботи.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (усне опитування по 1,5 за 1 практичне заняття, тобто 21 бал, виконання і захист індивідуальних завдань - 2 завдання - 19 балів) – 40 балів. Екзамен – 60 балів (письмово-усна форма відповіді на питання білету - 50+10 балів)
Критерії оцінювання результатів навчання: Розподіл балів у 100-бальній шкалі: Поточний контроль (ПК) Екзамен разом (ПК) Інд.завдання Письмова Усна компонента 21(1,5х14)19 (10+9) 40 50 10 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Здоров’єзбережувальна діяльність фахівця соціальної сфери: словник (за Ред. В.М. Пічі, Л.Є. Клос). Львів, Вид-во «Новий Світ -2000», 2021. – 346 с. 2. Соціальна інклюзія та інклюзивна освіта у вищій школі: навчальний посібник / Бік О., Гайдук Н., Гасяк М., Герасим Г., Зеленко Н., Климанська Л., Клос Л., Козак М., Красілич І., Макух О., Савка В., Ставкова С., Уманець Н., Флагерті М., Шаповалова Т., Школяр М., Яцишин У. / За ред. Флагерті М., Школяр М. – Львів, 2022. – 241 с. 3. Соціально-медичні основи здоров’я: навчальний посібник / Клос Л.,Кабусь Н. / За ред. Клос Л.Є. – Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2022. – 312 с 4. Бойко, О.М., Кабаченко, Н. В. (2020). Соціальна робота у сфері психічного здоров’я в Україні: сучасні виклики. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 2 (47), 23-27 5. Данко, Д. В. (2015). Соціальна робота в медичній сфері. Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія “Педагогіка, соціальна робота“, 23, 39-41. 6. Kлос, Л.Є. (2015). Технології збереження здоров’я у соціальній сфері : навч.посібник, Львів: Вид-во Львів. політехніки, 248 с. 7. Клос Л.Є., Зеленко Н.М. Актуальні проблеми збереження здоров’я населення в соціальній роботі та соціальному забезпеченні: зарубіжний досвід : монографія / Л.Є. Клос, Н.М. Зеленко / за ред. Клос Л.Є. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2022. – 200 с. 8. Клос Л. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в університетах США: теорія і практика: монографія / за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. Лактіонової Г.М. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 378 с. 9. Л. Є. Клос, Климанська Л. Д. Здоров’я і здоровий спосіб життя: полідисциплінарний вимір: колективна монографія / Л. Д. Климанська, Т. М. Климус, М. Я. Козак, О. Є. Макух, С. Г. Ставкова, Т. Г. Тюріна, Н. А. Уманець, М. В. Школяр. – Львів: Новий Світ – 2000, 2020. – 174 c. 10. Клос, Л. Є., Школяр, М. В., Архипова, С.П. (2020). Методологічні аспекти формування компетентності здоров’язбереження майбутніх соціальних працівників: інтеграція зарубіжного і вітчизняного досвіду. Формування компетентності індивідуального здоров’язбереження: теорія і практика в освітніх процесах.: колективна монографія. Т. 1. Київ: Майстерні магістеріуму, 5–23Клос Л. Є. (2006). Соціальна робота в закладах охорони здоров’я : консп. лекцій. Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 96 с. 11. Кнодель, Л.В. (2011). Професійна підготовка соціальних працівників для клінічної соціальної роботи в Німеччині. Вісник дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», 1 (1), 33-36 12. Данко, Д. В. (2015). Cоціальна робота в медичній сфері. Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія “Педагогіка, соціальна робота“. Випуск 23, 39-41 13. Nina Hayduk, Liliia Klos, Larysa Klymanska and Sofiya Stavkova (2020). The Organizing of Community Health Clinic of Lviv Polytechnic. Journal of Organisational Studies and Innovation, 7 (1), 1-16. http://www.mbacademy.org.uk/index.php/josi-issues 14. Liliia Y. Klos, Mariana V. Shkoliar, Sofiya G. Stavkova, Olena P. Kokhanova (2021). Social workers’ activities in the field of population’ mental health preservation in the XXI century. Wiadomosci Lekarskiе, LXXIV, 11 / 1, 2823-2828 15. Klos L, Shkoliar M., Stavkova S., Kozak M, Khudoba O., Yatsyshyn U., Flaherty M. Ethics of professional activities of social workers in the field of health: the american experience // Wiadomosci Lekarskie. – 2022. – Vol. 75, iss. 8, pt. 1. – P. 1888–1894 16. Cowles, L. (2003). Social Work in the Health Field. A Care Perspective [second edition] / Lois A. Fort Cowles, PhD. – The Haworth Social Work Practice Press An Imprint of The Haworth Press, Inc.– New York – London – Oxford, 2003. – 408 p. 17. Gehlert S. Handbook of Health Social Work / Sarah Gehlert, Teri Browne. – Second edition. – New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. 2012. – 722 р.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).