Управління соціальними змінами

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 8.231.00.M.016
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.політ.н., доцент Школяр Мар’яна Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • розуміння концептуального значення принципів, методів, засобів здоров’єзбережувальної діяльності в науково-дослідній та практичній діяльності у соціальній роботі; • здатність визначати, мати доступ, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, документів, текстів, результатів досліджень, а також безпосередньо клієнтів соціальної роботи (як найкращих знавців власної ситуації) для розгляду відповідних задач; • розробка програми та менеджмент – розуміння та здатність застосовувати на практиці принципи спільного дослідження в соціальній роботі, соціальних та гуманітарних науках.; • ініціювати інноваційні комплексні проекти, здійснювати лідерство, демонструвати повну автономність під час їх реалізації та нести соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити •Аналітичні та чисельні методи досліджень соціальних проблем •Дослідницький семінар в галузі соціології та соціальної роботи кореквізити •Наукові дослідження за темою дисертаційної роботи •Опублікування та апробація результатів наукової роботи
Короткий зміст навчальної програми: Концептуалізація поняття «соціальна зміна». Чинники та механізми соціальних змін. Теоретико-методологічні засади дослідження соціальних змін в сучасному суспільстві. Класичні соціологічні підходи до дослідження соціальних змін: соціальний еволюціонізм та неоеволюціонізм; циклічні теорії соціальних змін; функціональна та конфліктологічна парадигми в інтерпретації природи соціальних змін; теорії модернізації та конвергенції. Соціальні зміни у фокусі сучасного соціологічного дискурсу. Неомодернізаційні та глобалізаційні процеси сучасного світу. Діяльнісно-структурні концепції соціальних змін. Методологія історичної соціології в дослідженні соціальної динаміки.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях (усне опитування, доповіді, інтерактивні вправи, дискусії), індивідуальна контрольна робота (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Афонін Е.А., Бандурка О.М., Мартинов А.Ю. Соціальні цикли: історико-соціологічний підхід. Х.: Вид-во «Титул», 2008. 504 с. 2. Гавриленко І.М., Мельник П.В., Недюха М.П. Соціальний розвиток: Навчальний посібник. Київ, 2001. 484 с. 3. Ґіденс Е. Соціологія. К., Основи. - 1999р. 532с. 4. Теорія соціальних змін: cучасні соціологічні концептуалізації: навчальний посібник / П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М. І. Клименко, Т. В. Коломієць [та ін.] ; НТУУ «КПІ». Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2014. 220 с. 5. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. 416 с. 6. Штомпка П.Соціологія. Аналіз суспільства. К., 2020. 800 с. 7. Massey G. M. Ways of Social Change. Making Sense of Modern Times. Second edition. 2015. 416p. 8. Weinstein J. Social Change. Therd edition. 2010. 458p. 9. Спеціальні та галузеві соціології: навчальний посібник / Л. Є. Клос, Л. Д. Климанська, М. В. Школяр та ін..Львів: Новий Світ-2000, 2019. – 422 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).