Дослідницький семінар у галузі соціології та соціальної роботи

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 8.231.00.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: Савка Віктор Євгенович, кандидат соціологічних наук, доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: формування у здобувачів освіти здатності проводити самостійну дослідницьку діяльність в рамках кваліфікаційної роботи рівня PhD, розв’язувати комплексні теоретико-методологічні та прикладні проблеми в галузі соціології та соціальної роботи.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти наступних компетентностей: Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері соціальної роботи, здійснювати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення; застосовувати сучасні методології наукової та науково-педагогічної діяльності Загальні компетентності: ЗК 02. Здатність розробляти проекти та управляти ними. Спеціальні компетентності: СК 03. Здатність виявляти, ставити та розв’язувати задачі дослідницького характеру в сфері соціальної роботи; оціювати та забезпечувати якість виконуваних робіт та презентувати результати власних наукових досліджень; СК 06. Здатність сприяти розвитку теорії та практики соціальної роботи на засадах здоровєзберсження шляхом збагачення галузі результатами наукового пошуку, інтеграції теорії та практик соціальної роботи, створення інноваційних соціальних послуг для розв’язання комплексних задач.
Результати навчання: ЗН 2. Мати передові концептуальні та методологічні знання у сфері соціальної роботи та на межі предметних галузей; Ум 1. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові проблеми соціальної роботи. Ум 3. Дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень; критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми Ум 5. Здатність розв'язувати комплексні проблеми, застосовуючи теоретичні й методологічні засади організаційної, управлінської, експертної, контрольно- аналітичної, проектної, науково-дослідної діяльності у соціальній сфері на міждисциплінарному рівні і засадах здоровєзбереження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • кореквізити: • Філософія і методологія науки • Методи і методологія досліджень у соціальній роботі • Сучасний стан та перспективи розвитку наукових знань галузі «Соціальна робота) • Конструювання академічних текстів та академічна доброчесність
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Дослідницький семінар у галузі соціології та соціальної роботи» передбачає засвоєння здобувачами освіти сучасних методів планування та проведення наукових досліджень, які стосуються актуальних проблем сучасного суспільства, головно вітчизняного, методами, прийнятими у соціогуманітарних науках. Також формуються вміння донести до різних груп споживачів наукової інформації результати проведених досліджень.
Опис: Вступ до курсу. Особливості наукового пізнання як форми відображення реальності. Організація наукового дослідження. Основні соціогуманітарні парадигми та їх евристичний потенціал. Логіка викладу матеріалу в науковому дослідженні (на прикладі дисертаційної роботи). Емпіричне дослідження в науковій роботі та його дизайн. Визначення сфер застосування результатів дослідження та формулювання рекомендацій прикладного характеру. Висновки у науковому дослідженні (на прикладі дисертаційної роботи). Бібліографічний апарат у наукових роботах. Примітки та додатки у дисертаційному дослідженні. Графічне оформлення наукової роботи. Етичні аспекти у наукових дослідженнях та академічна доброчесність.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь – 4 б. – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Доповнення – 1 б. - науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. Виконання інтерактивних вправ чи аналіз випадку – 4 б. - послідовність вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - підходи до вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - якість розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами і процесами під час розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. 1. Богдан О. Що варто знати про соціологію та соціологічні дослідження? - К.: Дух і Літера, 2015; 2. 2. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. — К.: АБУ, 2002; 3. 3. Етичний кодекс ученого України. URL: https://www.znu.edu.ua/etychnyj-kodex-uchenogo-Ukrajiny.pdf; 4. Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності : Аналітична записка (від 20.05.2020 р. № 1/9-263). URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/do-pitannya-uniknennya-problem-i-pomilok-u-praktikah-zabezpechennya-akademichnoyi-dobrochesnosti; 5.Каламбет С.В., Іванов С.В., Півняк Ю.В. Методологія наукових досліджень – Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2015; 6. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В. Гончарук.-Тернопіль, 2014. 7. Harding S. Objectivity&Diversity. Another logic of scientific research. The University of Chicago Press, Chicago, 2015 http://naturalezacienciaysociedad.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/Sandra_Harding_Objectivity_and_Diversity_AnotheBookZZ.org-1.pdf 8. The Oxford Handbook of Sociology, Social Theory, and Organization Studies. Contemporary Currents. Edited by Paul S. Adler, Paul du Gay, Glenn Morgan, and Michael Reed. 2014.752 р.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).