Соціальний розвиток і супервізія

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 8.231.00.M.014
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.пед.н., доцент Ставкова С. Г.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у молодих науковців усвідомлення значення супервізії як важливого триєдиного процесу навчання, управління і підтримки фахівців соціальної роботи, і його впливу на соціальний розвиток
Завдання: Формування у студентів необхідних компетентностей: загальних: - здатність до інтелектуальної чесності та виконання етичних зобов’язань, необхідних для якісного наукового дослідження та опублікування, керуючись етичними та моральними нормами - здатність підтримати інших, допомагати через викладання, наставництво, демонструючи значний діапазон керівних навичок, методів, інструментів, практик, які пов’язані з галуззю навчання і практики - здатність визначати та задовольняти власні потреби гармонійного розвитку цілісної особистості та наукового розвитку, саморозвитку, самовдосконалення протягом життя, самореалізації фахових: - здатність ініціювати та керувати процесами запланованих соціальних змін у мезо- та мікросоціальних системах і застосувати комплексний підхід у наданні соціальних послуг з урахуванням потреб здоров’єзбереження - здатність орієнтуватись в особливостях міжнародного досвіду практичної соціальної роботи, використовувати ці знання в теоретичному обґрунтуванні та практичному запровадженні інноваційних закордонних практик у вітчизняну соціальну роботу.
Результати навчання: Формування у студентів необхідних компетентностей: загальних: - здатність до інтелектуальної чесності та виконання етичних зобов’язань, необхідних для якісного наукового дослідження та опублікування, керуючись етичними та моральними нормами - здатність підтримати інших, допомагати через викладання, наставництво, демонструючи значний діапазон керівних навичок, методів, інструментів, практик, які пов’язані з галуззю навчання і практики - здатність визначати та задовольняти власні потреби гармонійного розвитку цілісної особистості та наукового розвитку, саморозвитку, самовдосконалення протягом життя, самореалізації фахових: - здатність ініціювати та керувати процесами запланованих соціальних змін у мезо- та мікросоціальних системах і застосувати комплексний підхід у наданні соціальних послуг з урахуванням потреб здоров’єзбереження - здатність орієнтуватись в особливостях міжнародного досвіду практичної соціальної роботи, використовувати ці знання в теоретичному обґрунтуванні та практичному запровадженні інноваційних закордонних практик у вітчизняну соціальну роботу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Дослідницький семінар у галузі соціології та соціальної роботи кореквізити: Клінічна соціальна робота Актуальні проблеми соціогуманітарних наук (в галузі соціальної роботи) Сучасний стан та перспективи розвитку наукових знань галузі «Соціальна робота» Управління соціальними змінами
Короткий зміст навчальної програми: Підходи до визначення понять "соціальний розвиток" та "соціальна політика". Рівень людського потенціалу суспільства. Піднесення і збіднення потреб. Соціальна справедливість як загальнолюдська соціальна регулятивна цінність. Соціальний розвиток суспільства як прогресивна тенденція. Стратегічні напрями соціального розвитку суспільства. Сутність та основні ознаки соціальної держави. Роль соціальної політики у становленні соціальної держави Витоки супервізії. Вплив гуманістичних теорій на розвиток/зміну концепції супервізії. Етичні засади здійснення супервізії. Супервізія в структурному контексті організації та суспільства. Адміністративна супервізія. Супервізор як організаційний лідер. Влада та делегування повноважень. Розвиваючий підхід до навчання супервізорів. Теорія навчання дорослих. Застосування підходу сильних сторін у супервізійних стосунках. Підтримуюча супервізія. Супервізія як технологія подолання психологічного пресингу на роботі. Групова супервізія: група та її вплив на працівника, класифікація малих груп, групова динаміка. Навички консультанта.
Опис: Підходи до визначення понять "соціальний розвиток" та "соціальна політика". Рівень людського потенціалу суспільства. Піднесення і збіднення потреб. Соціальна справедливість як загальнолюдська соціальна регулятивна цінність. Соціальний розвиток суспільства як прогресивна тенденція. Стратегічні напрями соціального розвитку суспільства. Сутність та основні ознаки соціальної держави. Роль соціальної політики у становленні соціальної держави Витоки супервізії. Вплив гуманістичних теорій на розвиток/зміну концепції супервізії. Етичні засади здійснення супервізії. Супервізія в структурному контексті організації та суспільства. Адміністративна супервізія. Супервізор як організаційний лідер. Влада та делегування повноважень. Розвиваючий підхід до навчання супервізорів. Теорія навчання дорослих. Застосування підходу сильних сторін у супервізійних стосунках. Підтримуюча супервізія. Супервізія як технологія подолання психологічного пресингу на роботі. Групова супервізія: група та її вплив на працівника, класифікація малих груп, групова динаміка. Навички консультанта.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль – виконання і захист індивідуальних завдань, тестовий контроль, фронтальне опитування (40%) •підсумковий контроль – контрольний захід (екзамен) письмове опитування (50%) і усне опитування за питаннями екзаменаційного білету (10%)
Критерії оцінювання результатів навчання: поточний контроль – виконання і захист індивідуальних завдань, тестовий контроль, фронтальне опитування (40%) •підсумковий контроль – контрольний захід (екзамен) письмове опитування (50%) і усне опитування за питаннями екзаменаційного білету (10%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: поточний контроль – виконання і захист індивідуальних завдань, тестовий контроль, фронтальне опитування (40%) •підсумковий контроль – контрольний захід (екзамен) письмове опитування (50%) і усне опитування за питаннями екзаменаційного білету (10%)
Рекомендована література: Браун А., Боурн А. Супервізор у соціальній роботі: супервізія догляду в громаді, денних та стаціонарних установах / А.Браун, А Боурн: Пер. з англ. Т.Семигіної. – К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2003. - 240 с. Гавриленко І.М. Соціальний розвиток: навч. посіб. / І.М. Гавриленко, П.В. Мельник, М.П. Недюха. К. : 2001. – 484 с. Гончарова С.Ю. Соціальна політика : [навчальний посібник] / С.Ю. Гончарова, І.П. Оленко; Харк. держ. екон. ун-т. – Х. : ХДЕУ, 2003. – 198 с. Ставкова, С. Г. (2007). Супервізія – метод професійного становлення соціальних працівників: історичний аспект. Соціальна робота в Україні: теорія і практика. 2. – 35–41. Ставкова, С. Г. (2016а). До питання вивчення супервізії як соціальної технології. Педагогіка і психологія професійної освіти, 3. 178–191. Ставкова, С. (2017a). Адміністративна супервізія в організації соціальної служби: досвід Канади. У В. І. Сипченка (Ред.), Гуманізація навчально-виховного процесу, 3 (83), 95–106. Stavkova, S. (2017). Some Aspects of Continuing Professional Education of Social Workers in Canada.Молодь і ринок.10 (153), 19–23. Ставкова, С. Г. (2017). Становлення супервізії як сфери професійної діяльності у соціальній роботі: зарубіжний досвід. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 7 (312), 243–253. Ставкова, С. (2009). Супервізія як метод професійного становлення спеціалістів: історичний аспект. Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. Ставкова, С. Г. (2016). До питання професійної підготовки соціальних працівників-супервізорів у системі неперервної освіти: досвід Канади. Управлінсько-педагогічні аспекти професійної діяльності викладача вищої школи. Черкаси: Чабаненко Ю. А. Ставкова С.Г. Теорія і практика неперервної професійної підготовки соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді: монографія / Архипова С. П., Гайдук Н. М., &Ставкова С. Г. – Черкаси : ЧНУ, - 2019. – 373с. Архипова С.П., Ставкова С.Г. (2020) Неперервна професійна підготовка майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до супервізійної діяльності : монографія / С.П. Архипова, О.П. Лещинський. – ЧНУ, 2020. 335 с. ARLUKE, A. (1980) Roundsmanship: Inherent control on a medical teaching ward, Social Science and Medicine. BARAK, M., PEARLMAN-AVNION, S. & GLANZ, J. (1997) Using developmenta lsupervision to improve science and technologyinstruction in Israel, Journal of Curriculum and Supervision. BOUD, D., COHEN, R. & WALKER, D. (1993) Using Experience forLearning (Buckingham, SRHE & Open University Press). CHALLIS, M., WILLIAMS, J. & BATSONE, G. (1998) Supporting preregistrationhouse officers: the needs of educational supervisors ofthe first phase of post-graduate medical education, MedicalEducation. COLES, C. & PEYTON, J.W.R. (Eds) (1998) The educational supervisor’srole in medicine, in: Teaching, Learning in Medical Practice(Heronsgate, Rickmansworth, Medicare Europe). COTTRELL, D., KILMINSTER, S.M., JOLLY, B.C. & GRANT, J. (2002)What is effective supervision and how does it happen? A criticalincident study, Medical Education. DALEY, B.J. (1999) Novice to expert: an exploration of howprofessionals learn, Adult Education Quarterly. DEPARTMENT OF HEALTH (1996) A Guide to Specialist RegistrarTraining (London, Department of Health). DURGERIAN, S., RILEY, W. & COWAN, G.D. (2000) Training inassessment and appraisal: who needs it? Medical Education ENDE, J., POMERANTZ, A. & ERICKSON, F. (1995) Preceptors’ strategiesfor correcting residents in an ambulatory care medicine setting:a qualitative analysis, Academic Medicine. EATON, J., COLES, C. & BUCKLE, L. (1998) Educational Supervision (Bristol, Departments of Post Graduate Medical and DentalEducation South and West). ERAUT, M. (1994) Developing Professional Knowledge and Competence (London, FalmerPress). GARDINER D. (1989) The Anatomy of Supervision. DevelopingLearning and Professional Competence for Social Work Students(Milton Keynes, SRHE & Open University Press). GENERAL MEDICAL COUNCIL (1997) The New Doctor (London, GMC). GRANT, J., KILMINSTER, S.M., JOLLY, B.C. & COTTRELL, D. (2002) Clinical supervision of SpRs: Where does it happen, when does ithappen and is it effective? HERON, J. (1990) Helping the client. (London, Sage). Kadushyn, A. (2002). Supervision and Social Work/ Професійнийсупровід і соціальна робота/ (4th ed.). New York, NY: Columbia University Press. Kaser, T.L. (1997). Supervisory relations: Exploring the human element. /Стосункипрофесійногосупроводу: дослідженнялюдськогоелементу/ Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. IRBY, D.M. (1994) What clinical teachers in medicine need to know,Academic Medicine. STARK, P. & HOWDLE, P. (2001) Teaching in the new NHS: the specialised ward based teacher, Medical Education. Schulman, L. (1993). Interactive Supervision. / Інтерактивнийпрофесійнийсупровід/ Washington, DC: National Association of Social Workers. KILMINSTER, S.M. & JOLLY, B.C. (2000) Effective supervision inpractice settings: a literature review, Medical Education. KILMINSTER, S.M., JOLLY, B., GRANT, J. & COTTRELL, D. (2000)Good Supervision: Guiding the Clinical Educator of the 21st Century(Sheffield, University of Sheffield). KOLB, D.A. (1984) Experiential Learning: Experience as the Source ofLearning and Development (Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall). LAVE, J. & WENGER, E. (1991) Situated Learning: Legitimate PeripheralParticipation (Cambridge, Cambridge University Press). PATEL, V. & GROEN, L. (1990) The general and specific nature ofmedical expertise: a critical look, in: K.A. ERICSSON & J. SMITH(Eds) Towards a General Theory of Expertise: Prospects and Limits(Cambridge, Cambridge University Press). SCHON, D.A. (1995) The Reflective Practitioner: How ProfessionalsThink in Action (Aldershot, Arena). SOMERS, P.S., MULLER, J.H., SABA, G.W., DRAISIN, J.A. & SHORE,W.A. (1994) Reflections-on-action: medical students accounts oftheir implicit beliefs and strategies in the context of one-to-oneclinical teaching, Academic Medicine. STOLTENBERG, C.D., MCNEILL, B.W. & DELWORTH, U. (1998)IDM Supervision: An Integrated Development Model for SupervisingCounsellors and Therapists (San Francisco, Jossey-Bass). TENNANT, M. (1999) Is learning transferable?in; D. BOUD & J.GARRICK (Eds) Understanding Learning at Work (London,Routledge). WATKINS, C.E. Jr (1993) Development of the psychotherapy supervisor:concepts, assumptions and hypotheses of the supervisorcomplexity model, American Journal of Psychotherapy. WATKINS, C.E. Jr (1994) The supervision of psychotherapy supervisor trainees, American Journal of Psychotherapy.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).