Система соціального захисту та соціального забезпечення

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 8.231.00.M.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.е.н., доцент, Шаповалова Тетяна Вікторівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного дослідження українською мовою. 2.Орієнтуватись у питаннях міжнародного досвіду соціальної роботи, соціальної політики й використовувати цих знань у теоретичному обґрунтуванні та практичному запровадженні інноваційних закордонних практик у вітчизняну соціальну роботу. 3. Здатність глибоко обґрунтовувати знання щодо основних процесів у соціальній роботі та соціальній сфері у світі за останню чверть століття; детальні або дуже детальні знання спеціальної області дослідження в поєднанні зі знаннями загальної наукової дискусії та внеску до індивідуальної області дослідження соціальної сфери. 4. Розробка програми та менеджмент – розуміння та здатність застосовувати на практиці принципи спільного дослідження в соціальній роботі, соціальних та гуманітарних науках. 5. Здатність впроваджувати технології інклюзії, інші інноваційні технології, методи, засоби соціальної роботи в ситуації неповностравності різних категорій клієнтів, спрямованих на соціальну інклюзію. 6. Здатність розробляти і впроваджувати реабілітаційні програми соціальної роботи на засадах комплексності та міждисциплінарного підходу із залученням зарубіжних партнерів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Актуальні проблеми соціо-гуманітарних наук
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна передбачає вивчення аспірантами питань, пов’язаних із вдосконаленням системи соціального захисту та соціального забезпечення як чинника побудови соціальної держави, формуванням досконалого нормативно-правового поля соціального захисту, фінансування системи соціального захисту та соціального забезпечення, зарубіжного досвіду моделей та програм соціального забезпечення з метою впровадження їх у систему соціального захисту в Україні. Теоретико-методологічні аспекти поняття соціального захисту та соціального забезпечення населення. Система соціального захисту в Україні: сутність, основні складові та напрямки вдосконалення. Нормативно-правове поле соціального захисту та соціального забезпечення. Фінансові аспекти формування системи соціального захисту та соціального забезпечення. Aктуальні проблеми соціального забезпечення Зарубіжний досвід функціонування системи соціального захисту населення
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль 40 балів Екзамен 60 балів
Рекомендована література: 1. Баранник, Л. Б.(2017). Соціальний захист громадян : навчальний посібник. Дніпро: Університет митної справи та фінансів. 2. Дубич, К.В. (2015). Вступ до соціальної допомоги: навчальний посібник. Київ: Видавничий дім «Слово». 3. Кириленко, О. П. (ред), Толуб'як, В. С., Сидорчук, А.А…. & Горін, В.П. (2016). Соціальне страхування : підручник. Тернопіль : ТНЕУ. 4.Утвенко, В. В. (2018). Система соціального забезпечення та соціальної підтримки: навчальний посібник. Київ : ДП «Вид. дім «Персонал». 5.Чорній, Л. (ред), Романюк, О. Рубановський, К., & Попович, В. (2009). Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні. Реальний стан та перспективи реформування. Київ: Центр громадської експертизи. 6.Байда, Л.Ю., & Красюкова–Еннс, О. В. (2011). Інвалідність та суспільство: навчальний посібник. Київ: Видавничо поліграфічний центр «Київський університет». 7.Безкровний, О. В., Аранчій В. І., & Лихопій В. І. (2016). Соціальне страхування : навчальний посібник. Полтава : ПДАА. 8.Ганслі Теренс, М. (2016). Соціальна політика та соціальне забезпечення ринкової економіки:переклад з англійської. Київ: Основи. 9. Жернакова, В. В. (2019). Право соціального забезпечення: навчальний посібник. Харків: Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»,. 10.Завора, Т. М. (2016). Соціальне страхування: навчальний посібник для практичних занять. Полтава : ПолтНТУ. 11. Калінеску, Т.В., Шаповалова, Т.В., & Ліхоносова, Г.С. (2013). Фінансове забезпечення соціальної допомоги: підручник. Луганськ: Видавництво СНУ ім. Даля. 12.Назарова, Г. В., Гончарова, С. Ю., Сотникова, Ю. В., & Аграмакова Н. В. (2018). Соціальна економіка : навчальний посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 13.Шаповалова, Т.В. (2018). Економічні основи соціального забезпечення: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).