Педагогічна практика

Спеціальність: Соціальна робота
Код дисципліни: 8.231.00.O.018
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: д.пед.н., доцент Клос Лілія Євгенівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знання фактів, термінології, структур, теорій, принципів, законів, закономірностей, тенденцій розвитку галузі науки, необхідних для наукового обґрунтування процесів у рамках спеціальності; - спроможність представляти знання спеціальності шляхом трансформації навчального матеріалу та інтерпретації основних категорій, законів, теорій, принципів для аудиторії студентів; - показувати уміння використовувати навчальний матеріал у конкретних умовах (практичні заняття), спираючись на засвоєні теоретичні положення; - здатність розбивати навчальний матеріал на частини в такий спосіб, щоб чітко окреслити його структуру (самостійна робота під контролем наукового керівника); - застосовувати свої вміння комбінувати елементи, щоб утворити цілісність навчального матеріалу на етапі самостійної підготовки; виконання творчої діяльності; - демонструвати вміння оцінювати значення того чи іншого матеріалу (елементів досліджень, розв’язання ситуаційних задач тощо), що ґрунтується на чітко розроблених критеріях; - проведення практичних занять (в присутності наукового керівника), спрямованих на формування умінь пізнавального і аналітичного змісту, а також проектувальних, конструктивних, комунікативних, організаторських; - формування професійної компетентності і особистих якостей майбутнього викладача відповідно до вимог сучасного розвитку системи вищої освіти в Україні; - оволодіння навичками проведення практичних занять; - оволодіння сучасними технологіями, активними та інтерактивними методами навчання; - формування педагогічної майстерності та індивідуального стилю діяльності викладача.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки Професійна педагогіка Супутні і наступні навчальні дисципліни: Конструювання академічних текстів та академічна доброчесність
Короткий зміст навчальної програми: Метою вивчення дисципліни є формування у молодих науковців готовності магістрів до викладацької діяльності у вищих навчальних закладах. Педагогічний практикум – це вид практичної діяльності по здійсненню навчально-виховної діяльності у вищій школі, зокрема викладання спеціальних дисциплін (професійно орієнтованих і професійного спрямування), організація навчальної діяльності студентів, науково-методичної роботи з дисципліни; здобуття знань, вмінь, навичок практичної викладацької діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (виконання індивідуальних завдань) – 40 балів. Залік – 60 балів (письмово-усне опитування, захист індивідуального завдання)
Рекомендована література: 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Історія. Проблеми / А.М. Алексюк. – К.: Либідь, 1998.- 248с 2. Логвиненко Т. Підготовка соціальних працівників в університетах Скандинавських країн: Данія, Норвегія, Швеція : монографія / Тетяна Логвиненко / за ред. Н.Г. Ничкало. –Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 500 с. 3. Теоретико-методичні засади викладання предметів гуманітарного циклу в професійно-технічних навчальних закладах / За ред. Васяновича Г.П. – Львів: Укр.технології. – 2013. – 220 с. 4. •Global Standards for Social Work Education and Training [Electronic resource] // Web-site / IASSW. – [електрон. ресурс]. – Режим доступу: http:// cdn. ifsw. org/ assets/ ifsw_65044-3.pdf 5. Клос Л. (2017). Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в університетах США: теорія і практика: монографія (за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. Лактіонової Г.М.). Львів: Видавництво Львівської політехніки 6. •Клос Л., Матвіїв Р. Методичні вказівки до проходження педагогічної практики студентами магістерської програми спеціальності “соціальна робота”– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 28 с. 7. Жигірь В.І. Професійна педагогіка: Навчальний посібник / В.І. Жигірь, О.А. Чернега; за ред. М.В. Вачевського. – К.: Кондор, 2012. – 336 с 8. Методичні вказівки до вивчення курсів магістерської програми: “Методологія і методика наукових досліджень”, “Зв’язки з громадськістю у соціальній сфері”, “Методика викладання соціальної роботи ”, для студентів базового напряму “Соціологія” спеціальності “Соціальна робота”. Випуск І / Укл. Н.М.Гайдук, Л.Д.Климанська, Л.Є.Клос. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 48 с. 9. Ничкало Н.Г. Трансформація професійно-технічної освіти України : монографія / Н.Г. Ничкало. — К. : Пед. думка, 2008. — 200 с. 10. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ ВНЗ / В.Л. Ортинський. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472 с. 11.Гайдук Н.М., Клос Л.Є., Ставкова С.Г., Бєляєва С.Я.,Соціальна робота: практична підготовка студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні “бакалавр”: Навч.посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 164 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).