Системний аналіз на транспорті

Спеціальність: Транспортні технології
Код дисципліни: 8.275.00.O.3
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: доцент Жук Микола Миколайович.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1.Розробляти заходи щодо управління надійністю та ефективністю транспортних технологій за видами транспорту. 2. Аналізувати і обґрунтовувати доцільність застосування наукових рекомендацій і сучасних методів управління рухом транспортних засобів . 3. Аналізувати та розробляти методи дослідження транспортних процесів . 4. Оцінювати та прогнозувати параметри матеріальних та людських потоків.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технологічні процеси перевезень • Моделювання транспортних потоків; • Основи транспортних досліджень і прогнозування.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття системного аналізу. Системний аналіз і дослідження операцій при вирішенні слабо структурованих проблем прийняття рішень. Системний аналіз умов невизначеності. Моделювання та аналіз систем транспорту на основі мереж Петрі. Системний аналіз міської транспортної системи. Логістичні моделі планування поїздок в транспортних системах із пересадками з врахуванням особливих вимог пасажирів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, усне опитування (40%); • підсумковий контроль (55 %, контрольний захід, екзамен); • усна компонента (5%).
Рекомендована література: 1. Cascetta, E. (2009). Transportation Systems Analysis: Models and Applications. Springer. 2. Ortuzar S, J. D. D. and Willumsen, L. G. (2001). Modelling transport. Chichester New York, J. Wiley. 3.Ільман В.М., Скалозуб В.В.,Шинкаренко В.І. Формальні структури та їх застосування. – Д.: Вид.-во Дніпропетр.нац. ун-ту залізн.трансп., 2009. – 205 с. 4.Спицнадель В. Н. Основы системного анализа: Учеб. пособие. – СПб.: «Изд. дом «Бизнесс-пресса», 2000. – 326 с. 5.Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія [Текст] / В.В. Вінлінський, Г.І. Великоіваненко – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с. 6.Oppenheim, Norbert. Urban travel demand modeling: from individual choices to general equilibrium. A Wilay – Interscience Publication. 2008. - 480 p.