Професійна педагогіка

Спеціальність: Транспортні технології
Код дисципліни: 8.275.00.O.6
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: професор, д-р пед. наук Мукан Наталія Василівна к. пед. наук Дольнікова Любов Василівна к. іст. наук, доцент Шевчук Ганна Йосипівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Очікується, що здобувач демонструватиме знання: 1) теоретико-методологічних основ та категоріального апарату професійної педагогіки; 2) сутності організаційної структури освітнього процесу, характеристик його структурних елементів у професійній школі: 3) сучасних підходів, методів, методик та засобів планування, організування та проведення виховної роботи зі студентською молоддю; 4) методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять, різних організаційних форм, методів навчання у професійній школі та основних вимог до їх вибору; 5) структури та дидактичних вимог до підготовки навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін; 6) основних категорій педагогічного дослідження, принципів, методів та етапів виконання педагогічного дослідження; 7) психологічних особливостей студентства, як соціальної групи, специфіки процесу їхньої адаптації у закладі вищої освіти, умови становлення студентства як суб’єкта освітнього процесу. Очікується, що здобувач демонструватиме вміння і здатність: 1) передавати фахові знання, аналізувати та визначати цілі навчального заняття на основі теоретичних підходів, покладених в основу методику професійної освіти, демонструвати сучасну базу знань з проблем теорії професійної освіти та створювати власну базу навчальної інформації. 2) проектувати зміст навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального заняття. 3) пояснювати, узагальнювати, аналізувати та статистично обробляти результати навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. 4) налагоджувати комунікативні суб’єкт-суб’єктні стосунки в студентській групі, організовувати та проводити групову й індивідуальну виховну роботу. 5) визначати та формулювати основні категорії педагогічного дослідження, встановлювати взаємозв’язок між основними педагогічними категоріями та використовувати комплексні методи педагогічного дослідження. 6) організовувати моніторити та здійснювати контроль за навчальними досягненнями здобувачів вищої освіти. 7) виявляти та розвивати творчі якості особистості, застосовувати методи навчання творчості та проводити тренінги для розвитку творчих здібностей. 8) планувати та проводити виховну роботу зі студентами в аудиторний та позааудиторний час, організовувати ефективну комунікативну діяльність, розв’язувати педагогічні задачі та ситуації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки Супутні і наступні навчальні дисципліни: Управління науковими проектами Педагогічний практикум
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення дисципліни розглядаються питання основ професійної педагогіки та особливостей організування навчально-виховного процесу і процесу професійної підготовки майбутнього фахівця; закономірних зв’язків, покладених в основу розвитку, виховання та навчання у закладі вищої освіти, а також розробка на цій основі методологічних, теоретичних та методичних проблем становлення висококваліфікованого фахівця у будь-якій галузі матеріального чи духовного виробництва; основних дидактичних підходів до формування і розвитку умінь і навичок та забезпечення якісного навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти відповідно до сучасних освітніх стандартів та чинного законодавства у галузі професійної освіти.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності до занять здобувача вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії у таких формах: • вибіркове усне опитування на початку заняття; • фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5–10 хв; • індивідуальна перевірка виконання домашніх завдань; • оцінка активності здобувача вищої освіти під час занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін. Контрольні запитання поділяються на: • тестові завдання – вибрати вірні відповіді; • проблемні завдання – створення ситуацій проблемного характеру; • питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язки; • ситуаційні завдання – визначити відповідь відповідно до певної ситуації; • питання репродуктивного характеру – визначення практичного значення; • інтерактивні завдання вікторинного та ігрового характеру. Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та виконання контрольної роботи. Поточний контроль – 40 балів. Індивідуальне науково-дослідницьке завдання і робота у ВНС – 20 балів Іспит – 40 балів Разаом: 100 балів
Рекомендована література: 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Історія. Проблеми / А.М. Алексюк. – К.: Либідь, 1998.- 248с. 2. Артюх С.Ф. Интеграция инженерно-педагогического образования Украины в международную систему инженерной педагогики / С.Ф. Артюх, А.Т. Ангаров // Новий колегіум (Науковий інформаційний журнал. Проблеми вищої освіти). – 2000. – №2. – С. 3- 18. 3. Васильєв І. Б. Професійна педагогіка: конспект лекцій для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. В 2 ч. Ч. 1 / І. Б. Васильєв. – 4-е вид., перероб. і доп. –X. : [б. в.], 2003.– 152 с. 4. Васильєв І. Б. Професійна педагогіка: конспект лекцій для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. В 2 ч. Ч. 2 /І. Б. Васильєв. – X., 2003. – 175 с. 5. Васильєв І.Б. Теоретико-методологічні аспекти формування змісту курсу «Професійна педагогіка»: системний підхід / І.Б. Васильєв // Професійна освіта: теорія і практика. – Харків, 2000. – № 1-2. – С.61-76. 6. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с. 7. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: навч. посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с. 8. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / Ілона Миколаївна Дичківська. — К. : Академвидав, 2004. — 352 с. 9. Зайченко І.В. Педагогіка. Навч. посібн. для студ. вищ. пед. навч. Закладів / І.В. Зайченко. – Чергнігів, 2003. – 382с. 10. Закон України «Про вищу освіту» // Закон від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://vnz.org.ua \zakonodavstvo\111- zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu 11. Закон України «Про професійно-технічну освіту» // Законодавчі акти України з питань освіти. За станом на 1 квітня 2004 року : офіц. видання / Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти. — К., 2004. — С. 129 – 157. 12. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність : підруч. для вищ. пед. навч. закл. / [І.А. Зязюн, Л.В. Карамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.] ; за ред. І.А.Зязюна. — К. : Вища школа, 1997. — 349 с. 13. Жигірь В.І. Професійна педагогіка: Навчальний посібник / В.І. Жигірь, О.А. Чернега; за ред. М.В. Вачевського. – К.: Кондор, 2012. – 336 с. 14. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения. Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально- технического и высшего образования / Е.Э. Коваленко. –Х.: Штрих, 2003. – 480 с. 15. Козловська І.М. Теоретичні та методичні основи викладання загальнотехнічних і спеціальних дисциплін: інтегративний підхід : [монографія] / І. Козловська, К. Лєнік, Я. Собко, А. Литвин, О. Джулик, Т. Якимович, М. Пашечко, Є Дорошевскі, С. Мамрич ; за ред. Ірини Козловської, Клауша Лєніка. — Львів : Євросвіт, 2003. – 248 с. 16. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти : Стратегія. Розвиток. Результати / Василь Григорович Кремень. — К. : Грамота, 2005. — 448с. 17. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. – К.: Знання, 2005–486 с. 18. Мелецинек А. Инженерная педагогика / А. Мелецинек. – М.: Просвещение, 1998. –185 с. 19. Ничкало Н.Г. Трансформація професійно-технічної освіти України : монографія / Н.Г. Ничкало. — К. : Пед. думка, 2008. — 200 с. 20. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ ВНЗ / В.Л. Ортинський. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472 с. 21. Педагогіка вищої школи. Навч.пос. /За ред. З. Курлянд. – К. : Знання, 2005. – 399с. 22. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: [навч.-метод. посібник] / за ред. Н.Г. Ничкало. – [2-ге вид., допов.]. ? К.: Вища школа, 1994. ? 383 с. 23. Профессиональная педагогика : учеб. для студ. вузов / под ред. С.Я.Батышева. – М. : ВЛАДОС, 1997. – 526 с. 24. Професійна освіта: Словник: Навч. посіб. / Уклад. С.У. Гончаренко та ін.; За ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вища шк., 2000. – 380 с. 25. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія /Ю.М. рашкевич . – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168с. 26. Рашкевич Ю.М. Класифікація освіти в контексті запровадження Національної рамки кваліфікацій і 3-го циклу навчання / Ю.М. Рашкевич, С.К. Андрейчук //Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України – 2013. - №1. – С.36-42. 27. Сушенцева Л.Л. Фроми організації навчання у вищому навчальному закладі / Л.Л. Сушенцева. – Кривий Ріг: КТУ, 2005. – 68 с. 28. Ягупов В.В. Педагогіка : навч. посіб. для студ. пед. спец. навч. закл. / ВасильВасильович Ягупов. — К. : Либідь, 2002. — 560 с.