Іноземна мова для академічних цілей

Спеціальність: Транспортні технології
Код дисципліни: 8.275.00.O.5
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Гаврилюк М.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент- здобувач повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • спілкуватися іноземною мовою у знайомому академічному та загально-професійному середовищі, щоб: • обговорювати загальні навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння; • готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній та культурній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації; • знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов’язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, що міститься в іншомовних матеріалах (як у надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами; • аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань; • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Іноземна мова (рівень володіння В2 за ЗЄР)
Короткий зміст навчальної програми: Модуль 1. (читання) Міжнародні академічні конференції; навчання,викладання і наукова робота в університетах; академічні публікації;міжнародна співпраця. (слухання) Відвідування конференції; залагодження конфліктів; створення мережі контактів; презентації. Модуль 2. (говоріння) Спілкування; навички робити презентації. (писання) Академічна кореспонденція; написання резюме; опис наочних даних. Модуль 3.Організація і участь в академічних заходах. Написання та публікація академічних статей. Модуль 4.Викладання і навчання англійською мовою.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. - Підсумковий контроль: іспит Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль (ПК) Разом за дисципліну 100 Аудиторна робота 20: Аудіювання 5 Читання 5 Мовлення 5 Письмо 5 Екзаменаційна робота 55 Самостійна робота 25: Виконання вправ з підручника. 5 Виконання лексико-граматичних тестів у ВНС 5 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5 Монологічне мовлення. 5 Діалогічне мовлення 5
Рекомендована література: • English for academics (book 1) ( 2014) .Cambridge university press and the British Council, CUP • English for academics (book 2) ( 2014) .Cambridge university press and the British Council, CUP • Azar, B.S (1999) Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education. – 437 p. • Ek, J.A. van and J.L.M.Trim (2001) Vantage. Cambridge: Cambridge University Press. – 187 p. • Evans, V. (1998) Successful Writing. Blackpill: Express Publishing. – 116 p. • Kay, S. & Jones, V. (2001) Inside Out. Oxford: MacMillan Publishers Limited. – 160 p. • Murphy R., English Grammar in Use. CEF Level: B1 Intermediate - B2 High Intermediate. Cambridge University Press. • Quick Placement Test (2001) Oxford: Oxford University Press. – 26 p.