Технологічні процеси перевезень

Спеціальність: Транспортні технології
Код дисципліни: 8.275.00.O.7
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: д-р техн. наук, професор Є.Ю. Форнальчик
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Оцінювати транспортні мережі. 2. Регулярно збирати (статистичний моніторинг) реальні (фактичні) показники, якими оцінюють рівень їх функціонування. 3. Використовуючи сучасні програмні продукти. 4. Створювати прогресивні принципові схеми технологічних процесів перевезень вантажів та пасажирів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Системний аналіз на транспорті; Методи багатовимірного аналізу; Інтелектуальні транспортні системи; Моделювання транспортних потоків; Наукові основи транспортних процесів і систем.
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика транспортної галузі. Світова транспортна система. Особливості надання транспортних послуг. Транспортна політика України. Особливості організації транспортного процесу. Особливості технологічних процесів перевезення вантажів. Міжнародні перевезення вантажів та пасажирів. Особливості технологічних процесів перевезення пасажирів. Формування маршрутів громадського транспорту з використанням нечіткої логіки та трансакцій абонентів стільникового зв'язку. Використання сучасних програмних продуктів у проектуванні технологічних процесів пасажирських перевезень.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, усне опитування (30%); • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Дмитриченко М.Ф. та ін. Загальний курс транспорту: Підручник.-Львів, 2011.-524 с. 2. Дмитриченко М.Ф. та ін. Міжнародні перевезення: Навч.посібник.-Львів: Вид-во Львівської політехніки,2012.-308 с. 3. Босняк М.Г. Вантажні автомобільні перевезення: Навч.посібник.-К.: Слово,2010.-408 с. 4. Босняк М.Г. Пасажирські автомобільні перевезення: Навч.посібник.-К.: Слово,2009.-272 с. 5. Северин О.О. Вантажні роботи на автомобільному транспорті: Підручник.-Харків: ХНАДУ,2007.-354 с. 6. Кравченко А.П., Боженко Д.В., Кузнецов А.В. Роль информационных потоков в транспортно-логистических цепях / Науч.тр ДААТ.-Доцецк,2009.№3.-С.4-9. 7. Ye. Fornalchyk, I. Demchuk. The Formation of Transportation Route Selection Model of the Urban Population in Matlab Software Environment / TEKA. COMMISSION OF MOTORIZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE -2015, Vol. 15, No.4, 61-8.