Педагогічний практикум

Спеціальність: Транспортні технології
Код дисципліни: 8.275.00.O.9
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: д.т.н., проф. Форнальчик Євген Юліанович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: . Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для розв’язання науково-прикладних завдань у галузі транспорту з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; 2. Використовувати у науково-педагогічній практиці знання з транспортних технологій, застосовувати методологічний інструментарій пізнання, аналізувати отримані результати досліджень в рамках існуючих теорій, робити обґрунтовані висновки; 3. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях; 4. Здатність усвідомлювати потребу навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових знань; 5. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; 6. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності, їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Професійна педагогіка • Системний аналіз на транспорті • Технологічні процеси перевезення • Психологія творчості та винахідництва • Системи організації та управління дорожнім рухом
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни здобувач набуває навиків володіння методами та методиками забезпечення навчального процесу та ефективної передачі знань та вмінь студентам спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)».
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): письмові звіти з практичних робіт • Підсумковий контроль (70%): залік
Рекомендована література: 1. Закон України «Про вищу освіту» №1556-VII, із змінами від01.07.2014р - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/law/2235/ 2. Беседіна Л.М. Педагогічна майстерність, активні методи навчання та методична робота у навчальних закладах: метод. Посібник/Л.М.Бесєдіна – 2-ге вид., перероб. І доп.-К.:Логос,2009.-560 с. 3. Волкова Н.П. Педагогіка: посібник. Для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002.-576 с. 4. Гура О.І.Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./Щ.І.Гура.- К.: Центр навчальної літератури,2005.-224 с. 5. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: для студ. вищ. навч. закл./ В.М.Нагаєв. - К.: Центр навчальної літератури,2006.-241 с. 6. Туркот Т.І. Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Т.І. Туркот. – К.: Кондор, 2011.-628 с. 7. Системологія на транспорті. Технологія наукових досліджень і технічної творчості [Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.] ; за ред. М. Ф. Дмитриченка. – К. : Знання України, 2007. – 318 с. – (5 кн./ Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.; кн. 2). 8. Михайличенко О.В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі: навч.посібник/ О.В.Михайличенко – Суми: СумДПУ, 2009.-122 с. 9. Міхеєв В.В. Методика навчання інформатики: метод. посібник для студ. вищих пед. навч. закл./ В.В.Міхеєв. – Житомир Поліграфічний центр ЖДУ ім. І. Франка, 2004.-186 с. 10 Системологія на транспорті. Ергономіка [Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.] ; за ред. М. Ф. Дмитриченка. – К. : Знання України, 2008. – 255 с. – (5 кн./ Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.; кн. 5).