Системи організації та управління дорожнім рухом

Спеціальність: Транспортні технології
Код дисципліни: 8.275.00.O.10
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: канд. техн. наук, доцент Ройко Юрій Ярославович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Отримання знань для дослідження та розроблення комплексу технічних засобів розвитку транспортних систем, визначення закономірностей впливу їх і природнього довкілля; 2. Знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі транспорту, регулювання дорожнього руху, управління транспортними потоками; 3. Здобуття поглиблених знань та розумінь, що відносяться до спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)», які будуть достатніми, щоб успішно організовувати та проводити наукові дослідження і успішно прилюдно захищати їх результати на наукових семінарах та спеціалізованих вчених радах; 4. Розраховувати, проектувати, досліджувати вулично-дорожню мережу, організацію і регулювання дорожнього руху, транспортні процеси вантажних і пасажирських перевезень, навантажувально-розвантажувальні роботи, проводити маркетинговий аналіз; 5. Здійснювати пошук інформації в різних науково-прикладних джерелах для розв’язання задач у галузі транспорту; 6. Виконувати актуальні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі навики в у галузі транспорту; 7. Критично оцінювати отримані результати досліджень, та аргументовано приймати та захищати відповідні рішення; 8. Використовувати у науково-педагогічній практиці знання з транспортних технологій, застосовувати методологічний інструментарій пізнання, аналізувати отримані результати досліджень в рамках існуючих теорій, робити обґрунтовані висновки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – Системний аналіз на транспорті; – Аналітичні та чисельну методи; – Технологічні процеси перевезень.
Короткий зміст навчальної програми: Логістика, закони кібернетики та управління системою «Дорожні умови – транспортні потоки». Завдання, класифікація, методи та методологія транспортних досліджень. Опрацювання результатів транспортних досліджень. Виявлення та аналіз закономірностей. Методи прогнозування параметрів транспортних систем. Формалізовані методи прогнозування. Методи прогнозування показників учасників дорожнього руху. Математичні моделі довготермінового прогнозування в системі «Водій – автомобіль – дорога – середовище». Проблеми руху на існуючій та планованій території і шляхи їх вирішення. Закономірності руху транспортного засобу у транспортному потоці. Характеристика показників та енергія транспортного потоку. Взаємозв’язок показників транспортного потоку та їх похідні характеристики. Оцінка пропускної здатності дороги (вулиці) та її елементів, як імовірнісної просторово-часової характеристики. Планувальні особливості території урбанізованого простору та їх вплив на закономірності зміни показників учасників дорожнього руху. Регулювання руху на елементах вулично-дорожньої мережі. Особливості формування та технологія управління затримками руху на елементах вулично-дорожньої мережі. Автоматизовані системи управління дорожнім рухом та особливості їх застосування. Сучасні практики впровадження елементів інтелектуальних транспортних систем. Плани сталої міської мобільності, як показник розвитку середовища руху у містах. Організація та забезпечення пріоритизації громадського транспорту у містах.
Методи та критерії оцінювання: • захист індивідуального науково-дослідного завдання у вигляд зброшурованого звіту (25%); • захист звіту з практичних робіт (15%); • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Системологія на транспорті. Організація дорожнього руху [Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.]; за ред. М. Ф. Дмитриченка. – К.: Знання України, 2007. – 452 с. – (5 кн./ Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.; кн. 4). 2. Системологія на транспорті. Технологія наукових досліджень і технічної творчості [Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.]; за ред. М. Ф. Дмитриченка. – К.: Знання України, 2007. – 318 с. – (5 кн./ Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.; кн. 2). 3. Системологія на транспорті. Ергономіка [Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.] ; за ред. М. Ф. Дмитриченка. – К.: Знання України, 2008. – 255 с. – (5 кн./ Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.; кн. 5). 4. Доля В.К. Прогнозування параметрів транспортних систем. / В.К. Доля, Я.В. Санько, Т.О. Самісько. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 312 с. 5. Лобашов О. О. Моделювання впливу мережі паркування на транспортні потоки в містах / О. О. Лобашов. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 170 с. 6. Поліщук В. П. Теорія транспортного потоку : методи та моделі організації дорожнього руху / В. П. Поліщук, О. П. Дзюба. – К.: Знання України, 2008. – 175 с. 7. Організація та регулювання дорожнього руху: підручник / За заг. ред. В. П. Поліщука; О. О. Бакуліч, О. П. Дзюба, В. І. Єресов та ін. – К.: Знання України, 2012. – 467 с. 8. Врубель Ю. А. Потери в дорожном движении / Ю. А. Врубель. – Минск : БНТУ, 2003. – 380 с. 9. Врубель Ю. А. Определение потерь в дорожном движении: моногр. / Ю. А. Врубель, Д. В. Капский, Е. Н. Кот. – Минск : БНТУ, 2006. – 240 с. 10. Кременец Ю. А. Технические средства организации дорожного движения : [ученик для вузов] / Ю. А. Кременец, М. П. Печерский, М.Б. Афанасьев. – М.: Изд-ий центр «Академия», 2005. – 279 с.