Екологічний транспорт

Спеціальність: Транспортні технології
Код дисципліни: 8.275.00.M.19
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: доцент Жук Микола Миколайович асистент Тарас Миколайович Постранський
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання та розуміння методологій проектування та модернізації методів, технологій і технічних засобів транспортування для організації міжнародних, змішаних, комбінованих, інтермодальних перевезень відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов; 2. Розуміння впливу технічного прогресу в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контекстах; 3. Здобуття поглиблених знань та розумінь, що відносяться до спеціальності 275 Транспортні технології (за видами), які будуть достатніми, щоб успішно організовувати та проводити наукові дослідження і успішно прилюдно захищати їх результати на наукових семінарах та спеціалізованих вчених радах; 4. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і розв’язання завдань розвитку транспортного комплексу, використовуючи сучасні наукові методи; 5. Здійснювати пошук інформації в різних науково-прикладних джерелах для розв’язання задач у галузі транспорту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інтелектуальні транспортні системи; • Системний аналіз на транспорті; • Технологічні процеси перевезення.
Короткий зміст навчальної програми: Основи екології на транспорті. Теоретичні та прикладні аспекти. Предмет, об'єкт і завдання екологічної інженерії. Методи та методологія встановлення негативного впливу транспортних засобів на навколишнє середовище. Методи зниження негативного впливу транспортних засобів на навколишнє середовище. Перспективні технології щодо зниження рівня забруднення навколишнього середовище транспортними засобами. Соціально-економічні аспекти захисту довкілля.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, контрольний захід, усне опитування (40%); • підсумковий контроль (55 %, контрольний захід, залік); • усна компонента (5%).
Рекомендована література: 1. Системологія на транспорті. Технологія наукових досліджень і технічної творчості [Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.] ; за ред. М. Ф. Дмитриченка. – К. : Знання України, 2007. – 318 с. – (5 кн./ Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.; кн. 2). 2. Мягченко О. П. Основи екології. / О. П. Мягченко – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 312 с. 3. Войцицький А. П. Техноекологія / А. П. Войцицький, В. П. Дубровський, В. М. Боголюбов ? К. : Аграрна освіта, 2009. – 533 с. 4. Гутаревич Ю. Ф. Екологія та автомобільний транспорт / Ю. Ф. Гутаревич, Д. В. Зеркалов : 2-ге вид., перероблене та доповнене. – К.: Арістей, 2008. -296 с. 5. Зеркалов Д. В. Екологічна безпека та охорона довкілля. Монографія / Д. В. Зеркалов. – К. : Основа, 2012. – 514 с. 6. Блінова Н. К. Екологічна стандартизація і сертифікація / Н. К. Блінова, В. І. Мохонько, С.О. Соломахіна, О. В. Суворін. – Луганськ. : Вид-во СНУ ім. В Даля, 2009. – 124 с. 7. Основи екології / [В. Г. Бардов, В. І. Федоренко, Е. М. Білецька та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 424 с. 8. Otto Andersen. Transport and Industrial Ecology - Problems and Prospects / Otto Andersen. – Sogndal, Norway, 2003. – 173 р.