Методи багатовимірного аналізу

Спеціальність: Транспортні технології
Код дисципліни: 8.275.00.M.21
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: д-р техн. наук, професор Є.Ю. Форнальчик
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Аналізувати результати наукових досліджень, формувати математичні залежності; 2. Здійснювати прогнозування показників руху, ґрунтуючись на підходах симплексних та математичних методах прогнозування; 3. Моделювати рух в урбанізованих просторах з метою визначення характеру та динаміки зміни поведінки його (руху) учасників; 4. Визначати оптимальні та раціональні процеси взаємодії учасників руху з метою підвищення ефективності функціонування транспортної системи; 5. Аналізувати і визначати ефективність автоматизованих систем управління дорожнім рухом, їх надійність та адаптивність до зміни показників і умов середовища руху.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Системний аналіз на транспорті; Наукові основи транспортних процесів і систем; Інтелектуальні транспортні системи; Методи наукових досліджень; Моделювання транспортних потоків; Екологічний транспорт; Технологічні процеси перевезень; Системи організації та управління дорожнім рухом; Аналітичні та чисельні методи досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Багатовимірний аналіз (БВА) у дослідженнях ефективності функціонування транспортних систем. Основні поняття та означення. Загальна характеристика методів БВА. Математичні методи аналізу у дослідженнях операцій у транспортних системах. Елементи теорії множин та математичної логіки. Елементи теорії випадкових процесів та математичної статистики. Методи дисперсійного аналізу. Методологічні основи дослідження ефективності функціонування транспортних систем. Основні положення теорії ефективності систем. Характеристика рівнів дослідження ефективності. Проблеми прийняття рішень у дослідженнях ефективності систем. Якість моделей і оцінювання ефективності систем та планування експериментів. Обґрунтування обсягів експериментів та контроль отриманих результатів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, усне опитування (40%); • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Єгоршин О. О. Універсальний метод багатовимірного шкалювання / О. О. Єгоршин, Л. М. Малярець // Економіка розвитку. – 2007. – № 4 (44). – С. 43–47. 2. Малярець Л. М. Розвиток дисперсійного аналізу ознак (виміряних на порядкових шкалах) об'єкта в економіці / Л. М. Малярець // Економіка розвитку. – 2006. – № 3(39). – С. 35–39. 3. Анфилатов В. С. Системный анализ в управлении : [учеб. пособие] / В. С. Анфилатов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 368 с. 4. Калинина В. Н. Введение в многомерный статистический анализ / В. Н. Калинина, В. И. Соловьев. – М.: ГУУ, 2003. – 66 с. 5. Буреева А.И. Многомерный статистический анализ с использованием Statistica.-М.: Єкономика ,2006.-256 с. 6. Буреева Н. Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП “STATISTICA” / Н. Н. Буреева. – Нижний Новгород, 2007. – 112 с. 7. Терещенко О. В. Многомерный статистический анализ данных в социальных науках / О. В. Терещенко, Н. В. Курилович, Е. И. Князева. – Минск: БГУ, 2012. – 239 с. 8. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. – М. : Наука, 1976. – 280 с. 9. Дубров А. М. Многомерные статистические методы : [учебник] / А. М. Дубров, В. С. Мхитарян, Л. И. Трошин. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 352 с. 10. Єгоршин О. О. Математичне програмування : [підручик для студ. вищ. навч. закл.] / О. О. Єгоршин, Л. М. Малярець. – Харків : ВД "ІНЖЕК", 2006. – 384 с. 11. Мандель И. Д. Кластерный анализ / И. Д. Мандель. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 176 с. 12. Елисеева И. М. Группировка, корреляция, распознавание образов: Статистические методы классификации и измерения связей / И. М. Елисеева, В. О. Рукавишников. – М. : Статистика, 1977. – 144 с. 13. Елисеева И.И. и др. Практикум по эконометрике.- М.: Экономика, 2003.-320с.