Наукові основи транспортних процесів і систем

Спеціальність: Транспортні технології
Код дисципліни: 8.275.00.M.24
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: канд. техн. наук, доцент Ройко Юрій Ярославович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Отримання знань для дослідження та розроблення комплексу технічних засобів розвитку транспортних систем, визначення закономірностей впливу їх і природнього довкілля; 2. Знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі транспорту, регулювання дорожнього руху, управління транспортними потоками; 3. Здобуття поглиблених знань та розумінь, що відносяться до спеціальності 275Транспортні технології (за видами), які будуть достатніми, щоб успішно організовувати та проводити наукові дослідження і успішно прилюдно захищати їх результати на наукових семінарах та спеціалізованих вчених радах; 4. Розраховувати, проектувати, досліджувати вулично-дорожню мережу, організацію і регулювання дорожнього руху, транспортні процеси вантажних і пасажирських перевезень, навантажувально-розвантажувальні роботи, проводити маркетинговий аналіз; 5. Здійснювати пошук інформації в різних науково-прикладних джерелах для розв’язання задач у галузі транспорту; 6. Виконувати актуальні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі навики в у галузі транспорту; 7. Критично оцінювати отримані результати досліджень, та аргументовано приймати та захищати відповідні рішення; 8. Використовувати у науково-педагогічній практиці знання з транспортних технологій, застосовувати методологічний інструментарій пізнання, аналізувати отримані результати досліджень в рамках існуючих теорій, робити обґрунтовані висновки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – Системний аналіз на транспорті; – Системи організації та управління дорожнім рухом; – Технологічні процеси перевезень.
Короткий зміст навчальної програми: Теорія руху потоків автомобілів. Транспортний потік і його моделі. Теорія руху потоків автомобілів. Загальна оцінка моделей руху потоків автомобілів. Методи визначення пропускної здатності доріг. Застосування моделей руху потоків автомобілів. Межі застосування різних моделей руху потоків автомобілів. Імітаційне моделювання руху потоків на вулично-дорожній мережі. Використання моделей руху потоку для оцінки його характеристик і пропускної здатності доріг. Ймовірнісна модель руху потоку на горизонтальних ділянках дороги. Розрахунок пропускної здатності смуги руху з використанням динамічної моделі. Рівні завантаження дороги рухом. Пішохідні потоки. Формування пішохідних потоків. Особливості переміщення пішохідних потоків. Вплив умов зовнішнього середовища на поведінку пішоходів. Навантаження транспортної мережі. Транспортне районування території. Визначення місць генерації пасажирських потоків. Особливості переміщення пасажирських потоків і навантаження на транспорту мережу. Розосередження пасажирських потоків у часі та просторі. Закономірності транспортних процесів. Особливості транспортного обслуговування у великих містах. Взаємодія учасників дорожнього руху під час забезпечення процесу перевезень. Сучасні технології управління транспортними процесами і системами. Методи управління транспортними процесами і системами, їх класифікація.
Методи та критерії оцінювання: • захист індивідуального науково-дослідного завдання у вигляд зброшурованого звіту (25%); • захист звіту з практичних робіт (15%); • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Системологія на транспорті. Технологія наукових досліджень і технічної творчості [Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.] ; за ред. М. Ф. Дмитриченка. – К. : Знання України, 2007. – 318 с. – (5 кн./ Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.; кн. 2). 2. Доля В.К. Прогнозування параметрів транспортних систем. / В.К. Доля, Я.В. Санько, Т.О. Самісько. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 312 с. 3. Лобашов О. О. Моделювання впливу мережі паркування на транспортні потоки в містах / О. О. Лобашов. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 170 с. 4. Поліщук В. П. Теорія транспортного потоку : методи та моделі організації дорожнього руху / В. П. Поліщук, О. П. Дзюба. – К. : Знання України, 2008. – 175 с. 5. Організація та регулювання дорожнього руху: підручник / За заг. ред. В. П. Поліщука; О. О. Бакуліч, О. П. Дзюба, В. І. Єресов та ін. – К. : Знання України, 2012. – 467 с. 6. Кременец Ю. А. Технические средства организации дорожного движения : [ученик для вузов] / Ю. А. Кременец, М. П. Печерский, М.Б. Афанасьев. – М. : Изд-ий центр «Академия», 2005. – 279 с. 7. Сильянов В.В. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации движения / В.В. Сильянов. – М. : Транспорт, 1977. – 303 с. 8. Галушко В.Г. Вероятностно-статистические методи на автотранспорте / В.Г. Галушко. – К.: «Вища школа», 1976. – 232 с.