Методи наукових досліджень

Спеціальність: Транспортні технології
Код дисципліни: 8.275.00.M.22
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: д-р. техн. наук, професор Вікович Ігор Андрійович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі формування попиту на транспортні послуги; 2. Поглиблені знання закономірностей формування вантажо- та пасажиропотоків, організації управління ними й розроблення методів організації транспортних процесів, заснованих на принципах логістики; 3. Знання та розуміння методологій проектування та модернізації методів, технологій і технічних засобів транспортування для організації міжнародних, змішаних, комбінованих, інтермодальних перевезень відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов; 4. Здобуття поглиблених знань та розумінь, що відносяться до спеціальності 275 Транспортні технології (за видами), які будуть достатніми, щоб успішно організовувати та проводити наукові дослідження і успішно прилюдно захищати їх результати на наукових семінарах та спеціалізованих вчених радах. 5. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і розв’язання завдань розвитку транспортного комплексу, використовуючи сучасні наукові методи (УМ1); 6. Застосовувати знання для розв’язання задач аналізу та синтезу у транспортних системах; 7. Ефективно працювати як індивідуально, так і у творчій групі; 8. Виконувати актуальні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі навики в у галузі транспорту; 9. Критично оцінювати отримані результати досліджень, та аргументовано приймати та захищати відповідні рішення; 10. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. 11. Здатність усвідомлювати потребу навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових знань; 12. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Системний аналіз на транспорті; Системи організації та управління дорожнім рухом; Технологічні процеси перевезень; Методи багатовимірного аналізу
Короткий зміст навчальної програми: Загальні відомості про науку та творчість. Організація творчого процесу. Технологія теоретичних досліджень. Експериментальні дослідження. Вимірювання в експериментальному дослідженні. Обробка результатів експериментальних досліджень. Прогнозування випадкових часових послідовностей. Оформлення результатів наукового дослідження. Наукометричні бази даних. Принципи роботи, доступність для науковців та результати публікування. Академічна доброчесність у системі забезпечення якості вищої освіти
Методи та критерії оцінювання: • захист індивідуального науково-дослідного завдання (25%); • захист звіту з практичних робіт (15%); • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Системологія на транспорті. Технологія наукових досліджень і технічної творчості [Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.] ; за ред. М. Ф. Дмитриченка. – К. : Знання України, 2007. – 318 с. – (5 кн./ Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.; кн. 2). 2. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідної діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероблено і доповнено – Київ: Знання – Пресс, 2002. – 295 с. 3. Єріна А.М., Захожий В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 212. 4. Доля В.К., Санько Я.В., Самісько Т.О. Прогнозування параметрів транспортних систем / В.К. Доля, Я.В. Санько, Т.О. Самісько. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 312 с. 5. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – Київ: АБУ, 2002. – 480 с. 6. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник / О.В. Крушельницька. – Кондор, 2006. – 206 с.