Моделювання транспортних потоків

Спеціальність: Транспортні технології
Код дисципліни: 8.275.00.M.23
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: д.т.н., проф. Форнальчик Євген Юліанович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі формування попиту на транспортні послуги; 2. Поглиблені знання закономірностей формування вантажо- та пасажиропотоків, організації управління ними й розроблення методів організації транспортних процесів, заснованих на принципах логістики; 3. Знання та розуміння методологій проектування та модернізації методів, технологій і технічних засобів транспортування для організації міжнародних, змішаних, комбінованих, інтермодальних перевезень відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов; 4. Знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі транспорту, регулювання дорожнього руху, управління транспортними потоками; 5. Здобуття поглиблених знань та розумінь, що відносяться до спеціальності 275Транспортні технології (за видами), які будуть достатніми, щоб успішно організовувати та проводити наукові дослідження і успішно прилюдно захищати їх результати на наукових семінарах та спеціалізованих вчених радах. 6. Розраховувати, проектувати, досліджувати вулично-дорожню мережу, організацію і регулювання дорожнього руху, транспортні процеси вантажних і пасажирських перевезень, навантажувально-розвантажувальні роботи, проводити маркетинговий аналіз; 7. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Системний аналіз на транспорті • Системи організації та управління дорожнім рухом • Технологічні процеси перевезень • Методи наукових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни здобувач набуває теоретичних та практичних знань і навиків щодо розроблення схем організації руху транспортних потоків, у тому числі з проїздом через регульовані і нерегульовані перехрестя, ґрунтуючись на результатах виконання практичних робіт, проведення окремих досліджень з моделювання цих процесів на комп’ютерах під час самостійної підготовки. Докладно розглядаються різні варіанти моделювання з використанням програмного продукту VISSIM різних версій та визначення основних показників ефективності проїзду транспортними потоками перехресть (довжини черг ТЗ перед перехрестями, швидкість проїзду, транспортні затримки). Весь комплекс такої інформації відповідає вимогам чинних норм та стандартів, а також сучасним методам безпеки, у т.ч. екологічної, щодо організації дорожнього руху.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): письмові звіти з практичних робіт • Підсумковий контроль (70%): залік
Рекомендована література: 1. Системологія на транспорті / За заг.ред. М.Ф.Дмитриченка.- Книга 1: Основи теорії систем і управління / Є.В.Гаврилов, М.Ф.Дмитриченко, В.К.Доля та ін.- К.: Знання України, 2005.-344 с. 2. Семенов В.В. Математическое моделирование динамики транспортных потоков мегаполисов / В.В.Семенов. Препринт №34 ИПМ им. М.В.Келдыша РАН- М., 2004.- 44 с. 3. Майоров Н. Н. Моделирование транспортних процессов: Уч. пособ. / Н. Н.Майоров, В.А. Фетисов.- М.:Транспорт, 2013.-164 с. 4. Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ими / Д.Дрю.-М.:Транспорт,1972.-424 с. 5. Форнальчик Є.Ю., Могила І.А. та інші. Управління дорожнім рухом на регульованих перехрестях у містах: монографія.- Львів: Вид-во Львівської політехніки,2018.-236 с.