Дослідницький семінар у галузі транспорту

Спеціальність: Транспортні технології (за видами)
Код дисципліни: 8.275.00.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: Дмитрів Ігор Васильович, кандидат технічних наук, доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність навчатися, сприймати набуті знання у предметній області та інтегрувати їх з уже наявними. 2. Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення. 3. Вміння розв’язувати поставлені задачі та ухвалювати відповідні обґрунтовані рішення, вміння працювати самостійно і в команді. 4. Мати навички розроблення та управління проектами для забезпечення високого рівня ефективності реалізації різних видів проектів у галузі автомобільного транспорту. 5. Знати основні вимоги до оформлення наукових публікацій, дослідницьких проектів, наукових робіт та дисертацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: - Усі фахові дисципліни. Супутні дисципліни: - Теорія і практика наукових досліджень у галузі транспорту; - Планування експерименту й опрацювання отриманих результатів; - Системний аналіз на транспорті.
Короткий зміст навчальної програми: Метою навчальної дисципліни є висвітлення теоретичних засад методології науково-дослідної діяльності, а також конкретних рекомендацій щодо виконання окремих видів наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт. Передбачене вивчення наступних тем: 1. Ретроспектива розвитку автомобільного транспорту; 2. Наукова комунікація; 3. Бібліографічний апарат наукових досліджень; 4. Основи пошуку інформації в процесі наукової роботи; 5. Науково-метрична база Scopus; 6. Науково-метрична баз Web of Science; 7. Основи роботи в Google Scholar; 8. Референс-менеджери; 9. Дослідницька етика та академічна доброчесність; 10. Види наукових публікацій. Фахові видання України; 11. Вимоги до оформлення наукових праць у міжнародних наукових журналах „Філадельфійського списку”; 12. Монографії, навчальні посібники, методичні вказівки; 13. Загальна методика виконання дисертаційного дослідження; 14. Європейський стандарти вищої освіти.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (80%): письмові звіти з практичних робіт. підсумковий контроль (20%): тестування.
Рекомендована література: 1. Дмитрів І.В. Автомобільний транспорт. Теорія і практика наукових досліджень. Навчальний посібник. Національний університет „Львівська політехніка”. – Львів : СПОЛОМ, 2019. 316 с. 2. Дмитрів І.В. Теорія та технологія наукових досліджень: механічна інженерія : навч. Посібн. Львівський національний аграрний університет. Львів : СПОЛОМ, 2017. 212 с. 3. Дмитрів В.Т. Механіко-технологічні основи систем доїльних установок. Теорія та експеримент : монографія. Львів : СПОЛОМ, 2017. 350 с. 4. Адамчук В.В., Дмитрів В.Т., Дмитрів І.В., Лаврик Ю.М. Адаптивний мікропульсатор автоматизованого доїльного апарата. Теорія та експеримент : монографія. Львів. Нац. Аграрн. Ун-т. Львів : СПОЛОМ, 2016. 152 с. 5. Дмитрів В.Т., Адамчук В.В., Лаврик Ю.М., Дмитрів І.В. Енергоощадний пневмоелектромагнітний пульсатор автоматизованого доїльного апарата. Теорія та експеримент : монографія / В.Т. Дмитрів, В.В. Адамчук, Ю.М. Лаврик, І.В. Дмитрів. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 178 с. 6. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань: Навч. Посібник. Львів : Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2007. 624 с. 7. Дмитрів І. В. Теорія і практика наукових досліджень: Автомобільний транспорт. Лабораторний практикум. Національний університет „Львівська політехніка”. – Львів : СПОЛОМ, 2022. 112 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).