Риторика

Спеціальність: Транспортні технології (за видами)
Код дисципліни: 8.275.00.M.016
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Українська мова
Лектор: канд. філол. наук, доцент Куньч Зоряна Йосипівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: розуміння основних етапів розвитку світової риторики; знання особливостей українських риторичних учень; визначення статусу сучасного академічного красномовства; вміння реалізовувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування; здатність розрізняти особливості різних форм академічного спілкування; знання видів і жанрів ораторського мистецтва; вміння розробляти різні типи промов відповідно до особливостей їхньої побудови; здатність дотримуватись структури промови та її композиції; вміння використовувати різні форми спілкування людей у колективі; розуміння основних етапів підготовки промови; здатність використовувати засоби активізації уваги слухачів. вміння розробляти теоретичні засади підготовки промови; здатність рорізняти особливості різних форм академічного спілкування; вміння добирати матеріал для підготовки промови; вміння й навички організувати та вести дискусію; вміння й навички підготувати інформаційну та переконувальну промови; вміння й навички скласти розгорнутий план виступу, тези доповіді; вміння й навички добирати аргументи і засоби активізації уваги слухачів; вміння й навички виступати перед аудиторією, дотримуючись законів риторики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: немає
Короткий зміст навчальної програми: основні етапи розвитку риторики, історичні традиції риторики; статус сучасної риторики; основні аспекти психології та культури мовного спілкування, теоретичні засади підготовки промови та інших публічних виступів, особливості різних форм публічного чи професійно-ділового спілкування.
Методи та критерії оцінювання: залік: поточний контроль – 100 балів (усне опитування).
Рекомендована література: 1) Риторика: підручник/ Зоряна Куньч, Галина Городиловська, Ірина Шмілик. – 2-ге вид., допов. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 496 с. 2) Куньч З.Й. Українська риторика: Історія становлення і розвитку: Посібник для студентів економічних та гуманітарних спеціальностей. – Львів, 2011. – 160 с. 3) Куньч З.Й. Риторичний практикум: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. –212 с. 4) Риторика: метод. рекомендації до проведення практичних занять для аспірантів Національного університету «Львівська політехніка» / уклад.: З.Й. Куньч, Г.Л. Вознюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 36 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).