Концепції «демократичне врядування» та «паблік менеджмент»: сучасні підходи

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.O.003
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: к.е.н., доцент, Ліпенцев А.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здобуття знань і розумінь поглибленого рівня у сфері публічного управління та адміністрування та споріднених областях, включаючи методологію проведення наукового дослідження. Рівень цих знань повинен бути достатнім для проведення наукових досліджень на рівні останніх світових досягнень і направленим на їх розширення та поглибленнях. Здатність ясно та ефективно описувати інтенсивні, глибокі й деталізовані результати наукової роботи. Знання специфіки процесу інституціонального розвитку публічного управління, його основних закономірностей, тенденцій та динаміки розвитку, взаємодії із інститутами громадянського суспільства, бізнесу в сфері публічного управління. Здатність завершити розширене оригінальне дослідження, що базується на критичному розгляді джерел та забезпечене необхідним науковим апаратом таким, як нотатки, бібліографія та публікація відповідних документів. Здатність описувати, аналізувати та пояснювати історичні, філософські та інституційні засади публічного адміністрування. Здатність обирати і застосовувати дієві механізми адміністрування з метою створення умов для соціальноекономічного розвитку держави і суспільства. Здобуття глибинних знань із спеціальності, зокрема здатність визначати, оцінювати й обґрунтовувати стратегічні напрями розвитку інститутів влади в Україні, системних змін законодавства як підстави новацій у сфері публічного управління, концептуальних підходів до формування кадрового потенціалу системи публічного управління, розробляти нові підходи й адаптувати кращі практики електронного урядування та електронної демократії до потреб сталого розвитку. Здатність застосування європейського досвіду врядування в публічній сфері. Здатність ідентифікувати напрями реструктуризації бізнесу на мікрорівні в основних галузях економіки ЄС в умовах поглиблення регіональної інтеграції. Уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас. Здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Професійна педагогіка
Короткий зміст навчальної програми: Основою вивчення дисципліни є освоєння аспірантами сучасних підходів до застосування сучасних концепцій публічного врядування та паблік менеджменту у теоретичних дослідженнях та при виробленні прикладних рекомендацій у сфері публічного управління.
Методи та критерії оцінювання: Підсумкова оцінка за усіма складовими – 100 балів (з них 30 - поточний контроль, 40 – командне навчально-дослідне завдання, 30 – індивідуальний аналіз практичної ситуації (кейс-стаді).
Рекомендована література: Загорський В.С., Ліпенцев А.В. Розширений план лекцій до навчальної дисципліни «Концепції «публічне врядування» та «паблік менеджмент»: сучасні підходи». – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019 . – 15c. 2. Загорський В.С., Ліпенцев А.В. Методичні рекомендації з розбору практичних ситуацій з навчальної дисципліни «Методики викладання у вищій школі .Основи андрагогіки» та «Публічне врядування та паблік менеджмент»для слухачів програми PhD спеціальності “Публічне управління та адміністрування”. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019 . – 11c. 3. Ліпенцев А.В. Практичні ситуації (кейс-стаді) до навчального курса «Концепції «публічне врядування» та «паблік менеджмент»: сучасні підходи» – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019 . – 20c. 4. Ліпенцев А.В. Фінальний комплексний кейс «Харізматичний лідер» до навчального курса «Концепції «публічне врядування» та «паблік менеджмент»: сучасні підходи» . - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019 . – 6 c. 5. Ліпенцев А.В. Сучасні підходи до модернізації державного управління: публічне врядування та паблік менеджмент // Надання адміністративних послуг : навч.­метод. посіб. /  уклад. А.Ліпенцев. Київ : К.І.С., 2013. С. 5–24.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).