Професійна педагогіка

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.O.005
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Професор, д.пед.н. Мукан Н.В. К.пед.н. Дольнікова Л.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Інтегральна компетентність: здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодівати методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у професійній сфері на міжнародному та національному рівні. Загальна компетентність: здатність організовувати та проводити навчальні заняття різних організаційних форм, застосовувати традиційні та інноваційні методи і педагогічні технології з метою особистісного, професійного та соціального розвитку особистості фахівця, в основу яких покладено загальнолюдські цінності, професійні цінності і ставлення, надбання педагогічної науки та інноваційні ідеї в галузі освіти. Знання (ЗН): теоретико-методологічних основ та поняттєво-категорійного апарату професійної педагогіки; сутності організації освітнього процесу; сучасних підходів до планування, організування та проведення освітньої, науково-дослідної та виховної роботи зі студентською молоддю; методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять, їхнього навчально-методичного супроводу; неперервного професійного розвитку та педагогічної майстерності науково-педагогічного працівника. Уміння (УМ): знаходити, аналізувати, осмислювати інформацію та формувати базу фахових знань; проектувати цілі, завдання, зміст та результати навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального заняття, аналізувати та статистично обробляти результати навчання здобувачів освіти; налагоджувати комунікативні процеси зі здобувачами освіти, колегами, громадськістю; організовувати та проводити групову й індивідуальну виховну роботу, виявляти та розвивати творчі здібності особистості; аналізувати педагогічні ситуації та розв’язувати педагогічні задачі. Комунікація (КОМ): вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому; використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях. Автономія і відповідальність (АіВ): демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до неперервного саморозвитку та самовдосконалення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки Супутні і наступні навчальні дисципліни: Управління науковими проєктами Педагогічна практика Академічна доброчесність і якість освіти Методологія підготовки наукових публікацій
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення дисципліни розглядаються питання: основ професійної педагогіки та особливостей організування навчально-виховного процесу і процесу професійної підготовки майбутнього фахівця; закономірних зв’язків, покладених в основу розвитку, виховання та навчання у закладі вищої освіти, а також розробка на цій основі методологічних, теоретичних та методичних проблем становлення висококваліфікованого фахівця; основних дидактичних підходів до формування і розвитку умінь і навичок та забезпечення якісного навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти відповідно до сучасних освітніх стандартів та чинного законодавства у галузі професійної освіти.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності до занять здобувача вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії у таких формах: вибіркове усне опитування на початку заняття; фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами упродовж 5–10 хв; індивідуальна перевірка виконання практичних робіт; оцінка активності здобувача вищої освіти під час занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей тощо. Контрольні запитання поділяються на: тестові завдання – вибрати вірні відповіді; проблемні завдання – створення ситуацій проблемного характеру; питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язки; ситуаційні завдання – визначити відповідь відповідно до певної ситуації; питання репродуктивного характеру – визначення практичного значення; інтерактивні завдання вікторинного та ігрового характеру. Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та виконання контрольної роботи. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку виявлення будь-якої форми порушення академічної доброчесності вживаються заходи відповідно до Положення про Кодекс корпоративної культури Національного університету «Львівська політехніка» (Наказ № 149-1-10 від 19.03.2020). Залік (диференційований залік) – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння аспірантом (здобувачем) навчального матеріалу з дисципліни сумарно за всіма видами робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни: ? Виконання тренувальних тестових завдань за темою кожної лекції. Виконання одного тестового завдання оцінюється у 5 балів автоматично у ВНС. Термін виконання тестового завдання за кожною темою – два тижні після прослуханої лекції. Всього 7 тестових завдань – максимальна сума балів – 35. ? Виконання практичних робіт за кожною темою. Виконання кожної практичної роботи оцінюється у 5 балів. Термін виконання практичної роботи за кожною темою – два тижні після практичного заняття. Всього 7 практичних робіт – максимальна сума балів – 35. Практичні роботи виконуються аспірантом відповідно до методичних рекомендацій і оцінюються викладачем за такими критеріями: присутність аспіранта на практичному занятті та участь в обговоренні теоретичних питань – 1 бал; аргументація підготовленої практичної роботи під час її захисту – 3 бали; оформлення виконаної практичної роботи відповідно до встановлених вимог і дотримання термінів її здачі у ВНС – 1 бал. Виконання індивідуального науково-дослідницького завдання передбачає розробку міні-дидактичного проекту будь-якої організаційної форми навчання на основі інноваційних підходів. Виконання індивідуального науково-дослідницького завдання прикріплюється у ВНС і оцінюється викладачем у 30 балів за такими критеріями: обґрунтування вибору напряму дослідження – 2 бали; аргументація викладу і формулювання триєдиної мети, завдань дослідження і методів реалізації мети – 5 балів; логічність побудови, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, інноваційність та якість оформлення міні-дидактичного проекту – 15 балів; формулювання висновків – 3 бали; захист роботи – 5 балів Тренувальні тести до лекції 1 – 5 балів Тренувальні тести до лекції 2 – 5 балів Тренувальні тести до лекції 3 – 5 балів Тренувальні тести до лекції 4 – 5 балів Тренувальні тести до лекції 5 – 5 балів Тренувальні тести до лекції 6 – 5 балів Тренувальні тести до лекції 7 – 5 балів Практична робота 1 – 5 балів Практична робота 2 – 5 балів Практична робота 3 – 5 балів Практична робота 4 – 5 балів Практична робота 5 – 5 балів Практична робота 6 – 5 балів Практична робота 7 – 5 балів Індивідуальне науково-дослідне завдання – 30 балів Разом – 100 балів
Рекомендована література: ? Березюк, О. С., & Власенко, О. М. (2017). Дидактика: теорія і практика. Житомир, Україна: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка. ? Бобало Ю. Я. (ред.) (2018). Організаційне та кадрове забезпечення освітнього процесу: збірник нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка». Львів, Україна: Видавництво Львівської політехніки. ? Бойченко, В. В. (2013). Дидактичні системи у вищій освіті. Умань, Україна: ПП Жовтий О. О. ? Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 2007–2011 рр.: наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2. (2012). НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищ. освіти; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пєєва С. П., Айвазова Л. М., Бублик Н. М.; наук. консультант і авт. вступ. ст. Корольов Б. І.; наук. ред. Рогова П. І.; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. Київ, Україна: Нілан-ЛТД. ? Внукова, О. М. (2015). Методологічні засади професійної освіти. : навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), 6.010104 Професійна освіта (Дизайн). Київ, Україна: КНУТД. ? Дороніна, Т. О. (2018). Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні. Кривий ріг, Україна: КДПУ. ? Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Професійна педагогіка» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії для усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В., Мукан Н.В.. Мукан О.В., розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» (http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9336) ? Калашнікова, Л. М., Жерновникова, О. А. (2016). Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях. Харків, Україна. ? Каменєва, Т. М. (2018). Теоретичні основи навчання. Київ, Україна: МНУЦ. ? Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Професійна педагогіка» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В., Мукан Н.В. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2020. ? Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Професійна педагогіка» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В., Мукан Н.В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020. ? Перелік тем для індивідуальних дослідницьких завдань з дисципліни «Професійна педагогіка» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня з усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В., Мукан Н.В. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2020. ? Таланова, Ж. В. (2010). Докторська підготовка у світі та Україні. Київ, Україна: Міленіум. ? Туркот, Т. І. (2011). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Кондор. ? Уруський В. І. (2012). Педагогічна діагностика: методичні рекомендації. Тернопіль, Україна. ? Фіцула, М. М. (2014). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Академвидав. ? Холковська, І. Л. (ред.). (2017). Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу. Вінниця, Україна: ТОВ «Нілан ЛТД». ? Major, C. H., Harris, M. S., & Zakrajsek, T. (2015). Teaching for learning: 101 intentionally designed educational activities to put students on the path to success. Routledge. ? Moodie, G. (2008). From vocational to higher education: an international perspective. UK: Berkshire Open University Press. ? Rust, C. (ed.) (2003) Improving Student Learning Theory and Practice – 10 Years on, Oxford: Oxford Centre for Staff and Learning Development. Good mix of recent research and practice. ? Schultz, D., & Schultz, S. E. (2016). Theories of personality, (11th ed). – Cengage Learning. ? Ukraine National Erasmus+ Office. (2017). Overview of the higher education system. Ukraine. ? UNESCO. (2013). International Standard Classification of Education. Fields of Education and Training. Montreal, Quebec, Canada: UNESCO Institute for Statistics