Дослідницький семінар у галузі публічного управління та адміністрування

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: д.н.з держ. упр., професор, Петровський П.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність ясно та ефективно описувати інтенсивні, глибокі й деталізовані результати наукової роботи. Знання специфіки процесу інституціонального розвитку публічного управління, його основних закономірностей, тенденцій та динаміки розвитку, взаємодії із інститутами громадянського суспільства, бізнесу в сфері публічного управління. Здатність вести спеціалізовані наукові семінари та публікувати наукові статті в основних наукових журналах у цій області. Знання особливостей інституціонального управлінського впливу, специфіки оцінки діяльності державних службовців в публічному просторі. Здатність проведення функціонального аналізу органу влади. Здатність робити огляд та пошук інформації в спеціалізованій літературі, використовуючи різноманітні ресурси: монографії, фахові вітчизняні та іноземні періодичні видання, бази даних, онлайн ресурси. Здатність завершити розширене оригінальне дослідження, що базується на критичному розгляді джерел та забезпечене необхідним науковим апаратом таким, як нотатки, бібліографія та публікація відповідних документів. Досягнення відповідних знань, розумінь та здатностей використання методів аналізу даних і статистики на найсучаснішому рівні. Здатність управляти науковими проєктами та/або складати пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрація прав інтелектуальної власності, застосувати сучасних інформаційних технологій. Здатність оцінювати впливи макросередовища на функціонування держави. Практичного використання інструментарію громадсько-політичної участі в публічному управлінні, ведення політичного дискурсу та здійснення політичного впливу. Здатність аналізувати та синтезувати інформацію стосовно розроблення та реалізації стратегії розвитку держави. Здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Професійна педагогіка
Короткий зміст навчальної програми: Основою вивчення дисципліни є освоєння аспірантами теоретико-методологічних основ публічного управління і вміння застосовувати їх у процесі подальшої наукової діяльності та сформувати високу методологічну культуру.
Методи та критерії оцінювання: Знання слухачів оцінюються на основі: - поточної успішності (участь в обговоренні питань на семінарах та практичних заняттях, самостійної роботи); - написання творчої роботи у формі есе; Участь у дискусіях – 30 балів Творча робота / есе – 40 балів Підсумковий контроль дискусіях – 30 балів
Рекомендована література: 1. Петровський П. М. Підготовлені терміни до енциклопедичного словника «Публічнеуправління»: відносини суб’єкт-суб’єктні, дискурс публічно-управлінський, мета публічного управління, основа теоретико-методологічна, публічна особа, раціональність комунікативна, смислова війна. – К: НАДУ, 2018. 2. Енциклопедія державного управління: у 8 т.; Т 2: Методологія державного управління. – К.: НАДУ, 2011. – 692 с. 3. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень. - К.,2003.