Відкриті наукові практики

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціальні комунікації та інформаційна діяльність
Лектор: К.т.н. Березко Олександр Леонідович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН2. Знання методичних вимог до підготовки та проведення різних типів, наукових досліджень в контексті опрацювання даних та ліцензування та основних вимог до їхнього вибору. ЗН3. Знання про особливості використання інструментарію сучасного науковця, сучасні інноваційні методи управління науковою комунікацією. ЗН4. Здатність аналізувати, організовувати та проводити наукові дослідження з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних методів та засобів, актуальних підходів та опарцювання експериментальних даних. УМ1. Здійснювати пошук, аналізувати, порівнювати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; УМ2. Уміння написати та опублікувати у відкритому доступі наукову роботу-дослідження та супровідні експериментальні дані, розуміння послідовності роботи по підготовці наукового дослідження; УМ3. Уміння адаптувати результати наукових досліджень під час написання дисертації; УМ5. Вміти використовувати знання сучасної дослідницької інфраструктури для обробки результатів досліджень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: немає
Короткий зміст навчальної програми: У системі підготовки докторів філософії цей курс займає важливе місце, оскільки формує в аспірантів знання та вміння правильно і ефективно організувати науково-навчальну дослідну роботу; використати отримані знання для виконання і захисту кандидатських дисертаційних робіт; застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування ефективних стратегій у сфері прикладних наукових досліджень; критично, системно мислити та застосовувати творчі здібності до генерування нових дослідницьких ідей.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль 40 балів екзаменаційний контроль 60 балів
Рекомендована література: 1. Directorate-General for Research and Innovation (EC). Open Innovation, Open Science, Open to the World – a Vision for Europe. (2016). https://op.europa.eu/s/oAJ7 2. OECD (2020). Why open science is critical to combatting COVID-19. http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/why-open-science-is-critical-to-combatting-covid-19-cd6ab2f9/ 3. Directorate-General for Research and Innovation (EC). Turning FAIR into reality. (2018). https://op.europa.eu/s/oAKb 4. Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18 5. Wildgaard, L., Vlachos, E., Nondal, L., Larsen, A. V., & Svendsen, M. (2020). National Coordination of Data Steward Education in Denmark: Final report to the National Forum for Research Data Management (DM Forum). Danish e-Infrastructure Cooperation (DeiC). https://doi.org/10.5281/zenodo.3609516