Методологія підготовки наукових публікацій

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.015
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Професор, д.пед.н. Мукан Н.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Інтегральна компетентність: здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодівати методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у професійній сфері на міжнародному та національному рівні. Загальна компетентність: здатність презентувати результати власного наукового дослідження українською та іноземною мовами на основі застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, з урахуванням норм права інтелектуальної власності, професійної етики науковця та академічної доброчесності. Знання (ЗН): теоретичних основ академічного письма та наукового стилю; ознак наукового тексту та його видів, специфіки його побудови й організації, а також синтаксичних особливостей побудови речення, абзацу; методології підготовки наукової статті до опублікування, її організації та оформлення, просування у процесі опублікування; ролі і значення авторських профілів у процесі поширення результатів наукового дослідження; специфіки використання наукометричних баз даних Scopus і Web of Science, поняття хижацтва в науці. Уміння (УМ): знаходити, аналізувати, осмислювати інформацію та формувати базу фахових знань; продукувати наукові тексти різного призначення на основі використання фахових знань, власних ідей, аналізу та опрацювання джерельної бази дослідження з урахуванням культури академічної доброчесності; підготувати до опублікування наукову статтю з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для оформлення джерельної бази дослідження; послуговуватися наукометричними базами даних Scopus і Web of Science. Комунікація (КОМ): вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому; використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях. Автономія і відповідальність (АіВ): демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до неперервного саморозвитку та самовдосконалення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки Академічне підприємництво Іноземна мова для академічних цілей Супутні і наступні навчальні дисципліни: Дослідницький семінар
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення дисципліни розглядаються основні поняття та категорії академічного письма, питання академічної грамотності; наукового стилю. Вивчається специфіка наукового тексту та його видів; особливості побудови наукового тексту, його організації; абзацу як компоненту наукового тексту. Досліджуються синтаксичні труднощі наукового тексту: специфіка побудови речень у науковому тексті; синтаксис, засоби зв’язку у реченні, синтаксичні конструкції. Аналізується процес підготовки до публікації результатів дослідження, зокрема його основні етапи та вимоги: підготовка наукової статті до опублікування; авторське право; структура та оформлення наукової статті; особливості спілкування з редакцією видання та рецензентами. Під час вивчення навчальної дисципліни освоюються знання, формуються вміння і навички опрацювання та оформлення літературних джерел, за допомогою ознайомлення зі стилями оформлення літературних джерел; особливостей оформлення посилань цитування у науковому тексті; використання сучасних ІКТ в опрацюванні та оформленні переліку використаних джерел. Особлива увага відведена ознайомленню із специфікою створення авторських профілів науковця, наукометричними базами даних Scopus і Web of Science, зокрема під час ознайомлення із наукометрією, особливостями реєстрації та пошуку джерел у НМБД Scopus та Web of Science; видами хижацтва в науці; специфікою перевірки наукових журналів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності до занять здобувача вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії у таких формах: вибіркове усне опитування на початку заняття; фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами упродовж 5–10 хв; індивідуальна перевірка виконання практичних робіт; оцінка активності здобувача вищої освіти під час занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей тощо. Контрольні запитання поділяються на: тестові завдання – вибрати вірні відповіді; проблемні завдання – створення ситуацій проблемного характеру; питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язки; ситуаційні завдання – визначити відповідь відповідно до певної ситуації; питання репродуктивного характеру – визначення практичного значення; інтерактивні завдання вікторинного та ігрового характеру. Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та виконання контрольної роботи. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку виявлення будь-якої форми порушення академічної доброчесності вживаються заходи відповідно до Положення про Кодекс корпоративної культури Національного університету «Львівська політехніка» (Наказ № 149-1-10 від 19.03.2020). Залік (диференційований залік) – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння аспірантом (здобувачем) навчального матеріалу з дисципліни сумарно за всіма видами робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни: Виконання тренувальних тестових завдань за темою кожної лекції. Виконання одного тестового завдання оцінюється у 5 балів автоматично у ВНС. Термін виконання тестового завдання за кожною темою – два тижні після прослуханої лекції. Всього 7 тестових завдань – максимальна сума балів – 35. Виконання практичних робіт за кожною темою. Виконання кожної практичної роботи оцінюється у 5 балів. Термін виконання практичної роботи за кожною темою – два тижні після практичного заняття. Всього 7 практичних робіт – максимальна сума балів – 35. Практичні роботи виконуються аспірантом відповідно до методичних рекомендацій і оцінюються викладачем за такими критеріями: присутність аспіранта на практичному занятті та участь в обговоренні теоретичних питань – 1 бал; аргументація підготовленої практичної роботи під час її захисту – 3 бали; оформлення виконаної практичної роботи відповідно до встановлених вимог і дотримання термінів її здачі у ВНС – 1 бал. Виконання контрольної роботи передбачає створення авторських профілів у Google Scholar та ORCID. Скріншоти авторських профілів прикріплюються у ВНС за шаблоном. Робота оцінюється викладачем у 30 балів за такими критеріями: створення авторського профілю у Google Scholar – 7 балів; додавання публікацій автора – 5 балів; створення авторського профілю в ORCID (Biography (Біографія), Education (Освіта), Employment (Робота), Funding (Фінансування), Works (Праці) , а також з лівої сторони сторінки : Also known as (Відомий як), Country (Країна), Keywords (Ключові слова), Websites (посилання на свій профіль в Google Scholar, LinkedIn, Mendelay, Researchgate тощо) – 8 балів; додавання публікацій автора – 5 балів; презентація роботи – 5 балів. Тренувальні тести до лекції 1 – 5 балів Тренувальні тести до лекції 2 – 5 балів Тренувальні тести до лекції 3 – 5 балів Тренувальні тести до лекції 4 – 5 балів Тренувальні тести до лекції 5 – 5 балів Тренувальні тести до лекції 6 – 5 балів Тренувальні тести до лекції 7 – 5 балів Практична робота 1 – 5 балів Практична робота 2 – 5 балів Практична робота 3 – 5 балів Практична робота 4 – 5 балів Практична робота 5 – 5 балів Практична робота 6 – 5 балів Практична робота 7 – 5 балів Контрольна робота – 30 балів Разом – 100 балів
Рекомендована література: ? Базовий пошук за автором без передплати Scopus – Scopus Author Preview. (2018). Взято з: http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url ? Бібліотека університету штата Нью-Йорк в Олбані. (2020). Взято з: http://library.albany.edu/cfox ? Боженко, О., Корян, Ю., Федорець М. (2016). Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах: методичні рекомендації. В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй (ред.). Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Українська бібліотечна асоціація. Київ: УБА. ? Главчева Ю. М., Обухова Г. Б., Безменов М. І. (2018). Методичні рекомендації з редакційної підготовки наукових журналів для редакційних колегій наукових видань НТУ «ХПІ». Харків: НТУ «ХПІ». ? Деякі рекомендації з підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази даних SCOPUS. (2018). Взято з: http://nbuv.gov.ua/node/869 ? Джерела Scopus. (2020). Взято з: https://tutorials.scopus.com/EN/AnalyzeJournals_UKR/index.html ? ДСТУ 3582:2013 Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила. Чинний від 2013–08–22. (2014). Київ: Мінекономрозвитку України. ? ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. (2016). ДП «УкрНДНЦ»; розроб. Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». Київ: ДП «УкрНДНЦ». ? Дуденко, О. В. (2015). Синтаксис української мови: навчальний комплекс. Умань: ВПЦ «Візаві». ? Жабін, А. О. (2016). База даних Web of Science. Версія 5.22. Інструкція користувачу; Т. В. Добко (ред.). Київ, Україна. ? Ибраев, А.Г., & Ипполитова. Т.В. (2015). Академическое письмо: принципы структурирования и написания научного текста. Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева. ? Кириллова, О. В. (ред.). (2017). Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных. Москва, Россия: Ассоциация научных редакторов и издателей. ? Короткина, И. Б. (2016). Академическое письмо: процесс, продукт и практика. Москва: Издательство Юрайт, 2016. ? Лабораторія університету Пердью. (2021). Взято з: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/664/01/ ? Лютий, Т. В. (2018). Академічне письмо та оприлюднення наукових результатів. Суми, Україна: Сумський державний університет. ? Малошонок, Н. Г. (2018). Четыре уровня академического письма. Взято с: https://academics.hse.ru/awc/levels ? Попова, Н. Г., & Коптяева, Н. Н. (2015). Академическое письмо: статья IMRAD. Екатеринбург, Россия: ИФиП УрО РАН. ? Ревуцька, С. К. (2018). Курс лекцій з дисципліни «Академічне письмо». Кривий Ріг, Україна: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. ? Семеног, О. М. (2012). Культура наукової української мови. Київ, Україна: Академія. ? Семеног, О. М., Семеніхіна, О. В., & Безуглий, Д. С. (2017). Формування академічної культури майбутніх педагогів-дослідників в умовах цифрового творчого середовища як наукова проблема. Інформаційні технології і засоби навчання, 62(6), 240–252. ? Семеног, О., & Фаст, О. (2015). Академічне письмо: лінгвокультуролоічний підхід. Суми, Україна: СумДПУ імені А. С. Макаренка. ? Хусанов, Н., Бердиева, М., Диерова, Н., Мирзаева, Э., & Махкамова, Ш. (2016). Учебно-методический комплекс по дисциплине «Академическое письмо и ораторство». Ташкент, Узбекистан: Ташкентский финансовый институт. ? Яхонтова Т. В. (2014). Лінгвогенологія сучасної науки (на матеріалі англомовних текстів). (Автореферат дисертації доктора філологічних наук: спеціальність: 10.02.04 – германські мови). Київ, Україна: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. ? APA Formatting and Style Guide/Purdue Online Writing Lab. (2016). Retrieved from: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/664/01/ ? Beall, J. (2015). Predatory journals and the breakdown of research cultures. Information Development, 31(5), 473–476. ? Beall’s list of predatory journals and publishers. (2018). Взято з: https://beallslist.weebly.com/ ? Browse Citations in APA. (2014). University Libraries, University at Albany, State University of New York. Retrieved from: http://library.albany.edu/cfox ? Browse Citations in MLA. (2014). University Libraries, University at Albany State University of New York. Retrieved from: http://library.albany.edu/cfox?type=mla ? Cargill, M., & O’Connor, P. (2009). Writing scientific research Articles: strategies and steps. Blackwell Publishers, UK. ? Glasman-Deal, H. (2010). Science Research Writing for Non-Native Speakers of English. Imperial College London, UK. ? Green, B., & Beavis, C. (2012). Literacy in 3D: an integrated perspective in theory and practice. Camberwell, Vic.: ACER Pres. ? Weston, K. (2017). Educating students to play the publication game. Higher Education Research & Development, 36(5), 1085–1088. ? Wildgaard, L. (2015). A comparison of 17 author-level bibliometric indicators for researchers in Astronomy, Environmental Science, Philosophy and Public Health in Web of Science and Google Scholar. Scientometrics, 104 (3), 1–34