Педагогічна практика

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Педагогічна практика

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: Подольчак Н. Ю.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Основними завданнями вивчення дисципліни “Педагогічний практикум” є: - формування усвідомлення нової ролі вищої освіти в умовах глобалізації; - ознайомлення з основними проблемами адаптації вищої освіти України до вимог Болонського процесу; - засвоєння основних принципів організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України; - оволодіння практичними навичками та методами проведення занять; - усвідомлення внутрішніх механізмів навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі; - набуття навичок з планування та реалізації на практиці різних форм, методів, засобів навчання, враховуючи специфіку спеціальності; - забезпечення власного педагогічного становлення здобувачів вищої освіти як викладачів; - засвоєння теоретико-методологічних і методичних основ викладання на сучасному етапі розвитку вищої освіти; - оволодіння організаційними формами, технологіями і методами навчання; - розуміння ролі навчальних закладів у суспільстві, основних проблем дисциплін, що визначають конкретну область його діяльності; - активізація навчальної діяльності студентів; - оволодіння знаннями курсу, достатніми для аналітичної оцінки, вибору й реалізації освітньої програми, що відповідає рівню підготовленості студентів, їхнім потребам, а також вимогам суспільства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Професійна педагогіка. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Управління науковими проектами.
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика вищої освіти та її складових як системи і процесу Тенденції та перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні Викладач і студент як основні суб’єкти процесу навчання. Організація навчального процесу в системі підготовки фахівців Лекція як форма організації навчання у ВНЗ Методологічні та методичні засади проведення семінарських, практичних та лабораторних занять Методика організації самостійної навчально- пізнавальної діяльності й індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти у вузі Методика організації науково-дослідної роботи та особливості організації практичної підготовки студентів у вузі Контроль навчально- пізнавальної діяльності студентів. Організація контрольних заходів перевірки рівня засвоєння здобувачами вищої освіти навчального матеріалу Психолого-педагогічні аспекти здійснення виховної роботи у вищому навчальному закладі Сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі Інноваційні педагогічні технології активізації навчання Організація проблемного навчання Інтеграція науково-дослідної роботи викладачів і студентів в умовах вищого навчального закладу.
Методи та критерії оцінювання: Контрольні роботи, усне опитування, підсумковий контроль (100%, контрольний захід, залік)
Рекомендована література: 1. Васянович Г. П. Педагогічна етика : Навч. посіб. – К. : «Академвидав», 2011. –248 с. 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : Навч. посіб. [2-е видання, доповнене] – К. : «Академвидав», 2012. – 352 с. 3. Карапузова Н. Д. Основи педагогічної ергономіки : Навч. посіб. / Н. Д. Карапузова, Є. А. Зімниця, В. М. Помогайбо. – К. : «Академвидав», 2012. – 192 с. 4. Лекції з педагогіки вищої школи : Навчальний посібник / За ред. В. І. Лозової. – 2-е вид., доп. і випр. – Харків : «ОВС», 2010. – 480 с. 5. Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект : монографія / Олександр Володимирович Малихін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – 307 с. 6. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. – Київ: КНТ, 2014. – 262 с. 7. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : Навч. посіб. – К. : «Академвидав», 2010. – 200 с. 8. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. 9. Теслюк В. М. Основи педагогічної майстерності : Навчальний посібник /В. М. Теслюк, П. Г. Лузан, Л. М. Шовкун. – К. : ДАККіМ, 2010. – 244 с. 10. . Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. [2-е видання, доповнене] – К. : «Академвидав», 2014. – 456 с.

Педагогічна практика

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Державна політика і врядування
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Педагогічна практика

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.O.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Публічне управління та публічна служба
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна