Реформування публічного сектору

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.031
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: проф. Білик О.І.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Здатність виокремити та охарактеризувати сучасні тенденції реформування у публічному секторі; • Осмислювати загальні нові тенденції в розвитку систем управління та вибирати і оцінювати конкретні зміни в політичних та адміністративних системах деяких країн-членів ЄС; • Порівнювати та аналізувати досвід використання політичних та адміністративних систем країн-членів ЄС; • Обґрунтовано обирати і застосовувати дієві механізми адміністрування і демократичного врядування з метою створення умов для соціально-економічного розвитку; • Аналізувати проблеми модернізації публічного врядування та розробляти пропозиції для їх вирішення з урахування концептів New Public Management.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Історія та розвиток публічного адміністрування Стратегії конкурентного розвитку держави Супутні і наступні навчальні дисципліни Аналітичні та чисельні методи досліджень Європейська інтеграція
Короткий зміст навчальної програми: Метою вивчення дисципліни є оволодіння глибокими обґрунтованими знаннями щодо шляхів вирішення проблем реформування публічного управління на виконання президентських ініціатив щодо конституційних змін з децентралізації влади, реалізації реформ в рамках Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року та результати їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку України, викладені у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», «Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
Методи та критерії оцінювання: оцінювання практичних завдань - 40% екзамен -60%
Рекомендована література: 1. Бакуменко В. Д. Теоритичні та організаційні засади державного управління : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній. – К. : Міленіум, 2003. – 256 с 2. Ястремська О. М. Публічне адміністрування : навчальний посібник / О. М. Ястремська, Л. О. Мажник. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 132 с. 3. Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с 4. Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)?) / С.І. Чернов, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 97 с.