Маркетингові дослідження та моделювання у публічному адмініструванні

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.026
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: К.е.н., доцент Комаринець С.О.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здобуття знань і розумінь поглибленого рівня у сфері публічного управління та адміністрування та споріднених областях, включаючи методологію проведення наукового дослідження. Отримання рівня знань, достатнього для проведення наукових досліджень на рівні сучасних світових досягнень і спрямованих на їх розширення та поглиблення. Здатність завершити розширене оригінальне дослідження, що базується на критичному огляді джерел та забезпечене необхідним науковим апаратом таким, як нотатки, бібліографія та публікація відповідних документів. Здатність продемонструвати методи системного аналізу та моделювання, а також особливості їх застосування у сфері публічного управління.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Педагогічна практика. Інноваційний процес в публічних інституціях. Публічне управління в умовах глобалізації. Стратегії конкурентного розвитку держави.
Короткий зміст навчальної програми: Педагогічна практика. Інноваційний процес в публічних інституціях. Публічне управління в умовах глобалізації. Стратегії конкурентного розвитку держави.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - 40, екзаменаційний контроль - 60.
Рекомендована література: 1. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко // - К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 444 с. 2. Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К.; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с 3. Концептуальні засади взаємодії політики й управління : навч. посіб. / [авт. кол. : Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський та ін.] ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голубь, В. М. Козакова. – К. : НАДУ, 2010. – 300 с. 4. Ортинська В. В. Маркетингові дослідження : підручник / В.В. Ортинська, О.М. Мельникович ; - Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2015. - 435 с. 5. Публічне управління та адміністрування : навчальний посібник / Ю.Г. Кальниш, Т.М. Лозинська, В.І. Тимцуник. - Полтава : РВВ ПДАА, 2015. - 279 с. 6. Ромат Є. В. Маркетинг у публічному управлінні : монографія / Є. В. Ромат, Ю. В. Гаврилечко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 288 с. 7. Філіпковська Л. О. Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці : навчальний посібник до практичних занять / Л.О. Філіпковська. - Харків : ХАІ, 2016. - 91 с. 8. Ястремська О. М. Публічне адміністрування : навчальний посібник / О. М. Ястремська, Л. О. Мажник. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 132 с.