Інституційне забезпечення публічного управління та адміністрування

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: Карковська В.Я.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність ясно та ефективно описувати інтенсивні, глибокі й деталізовані результати наукової роботи. Знання специфіки процесу інституціонального розвитку публічного управління, його основних закономірностей, тенденцій та динаміки розвитку, взаємодії із інститутами громадянського суспільства, бізнесу в сфері публічного управління. Здатність робити огляд та пошук інформації в спеціалізованій літературі, використовуючи різноманітні ресурси: монографії, фахові вітчизняні та іноземні періодичні видання, бази даних, онлайн ресурси. Здатність продемонструвати методи системного аналізу та моделювання, а також особливості їх застосування у сфері публічного управління. Розв`язувати складні завдання та проблеми, що потребують оновлення та інтеграції знань, зокрема, володіння методологію аналізу діяльності інститутів публічного управління, аналізу політичних процесів. Здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методи багатовимірного аналізу в публічному управлінні та адмініструванні
Короткий зміст навчальної програми: Основою вивчення дисципліни є освоєння аспірантами теоретико-методологічних основ публічного управління в умовах інституційних змін, що відбуваються взв'язку з процесом його реформування та євроінтеграції; впливу глобалізаційних процесів на становлення належного врядування в Україні; процесів децентралізації і євроінтеграції, становлення електронної демократії та врядування; розвитку місцевого самоврядування, боротьбі з проявами корупцієї в органах публічної влади та зміцнення системи національної безпеки публічного управління.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - 100%
Рекомендована література: 1. Публічне управління в умовах інституційних змін : колективна монографія / За наук. редакції д. держ. упр. Р. В. Войтович та П.В. Ворони – Київ, 2018. – 475 с. 2. Інституційне забезпечення кадрової політики у публічному управлінні: місія, роль та місце Національної академії державного управління при Президентові України : наук. доп. / авт. кол. : Ю. В. Ковбасюк, А. І. Семенченко, Ю. П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. д-ра держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2015. – 160 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).