Публічне управління смарт-сіті

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.030
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: д.е.н., проф. Подольчак Н.Ю.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здобуття знань і розумінь поглибленого рівня у сфері публічного управління та адміністрування та споріднених областях, включаючи методологію проведення наукового дослідження. Рівень цих знань повинен бути достатнім для проведення наукових досліджень на рівні останніх світових досягнень і направленим на їх розширення та поглибленнях. Здатність вести спеціалізовані наукові семінари та публікувати наукові статті в основних наукових журналах у цій області. Знання особливостей інституціонального управлінського впливу, специфіки оцінки діяльності державних службовців в публічному просторі. Здатність проведення функціонального аналізу органу влади. Здатність детально розробляти та переконливо презентувати групі кваліфікованих дослідників обґрунтований план дослідження для вирішення важливої задачі. Здатність завершити розширене оригінальне дослідження, що базується на критичному розгляді джерел та забезпечене необхідним науковим апаратом таким, як нотатки, бібліографія та публікація відповідних документів. Здатність аналізувати та синтезувати інформацію стосовно розроблення та реалізації стратегії розвитку держави. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методи багатовимірного аналізу в публічному управлінні та адмініструванні
Короткий зміст навчальної програми: Публічне управління регіональною економікою Генезис концепції розумної спеціалізації. Сучасне розуміння концепції смарт-спеціалізації. Регіональна політика для розумного росту в Європі 2020. Основні принципи дослідницьких та інноваційних стратегій для розумних спеціалізацій. Співвідношення RIS3 з кластерною політикою ЄС. Політика Єдності (Cohesion Policy) ЄС. Обґрунтування та етапи розробки стратегії розумної спеціалізації регіонів як складової інноваційної екосистеми. Європейські та глобальні ланцюги вартості в контексті розумної спеціалізації. Платформа для розумної спеціалізації. Особливості створення «блакитної» економіки країн ЄС на основі RIS3.
Методи та критерії оцінювання: Іспит: письмова компонента - 60% усна компонента - 5% поточний контроль - 35%
Рекомендована література: 1. Електронне урядування. Опорний конспект лекцій / C. В. Дзюба, І. Б. Жиляєв, С. К. Полумієнко, І. А. Рубан, А. І. Семенченко. За ред. А. І. Семенченка. – Київ, 2012. 2. Cучасні проблеми урбанізації в контексті національної безпеки України: аналітична записка; Нац. ін-т стратегіч. досліджень при Президентові України, 2013 [Електронний ресурс] — Режим доступу -http://www.niss.gov.ua/articles/1165/#_ftnref8
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).