Історія та розвиток публічного управління та адміністрування

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: проф. Білик О.І.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: o здатність описувати, аналізувати та пояснювати історичні, філософські та інституційні засади публічного адміністрування. o Здатність продемонструвати знання про специфіку управління державою, економікою та громадянським суспільством. o Здатність описати основи електронного урядування як елементи інформаційного суспільства. o Здатність сформулювати та узагальнити етичні принципи та норми поведінки представників публічного адміністрування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Супутні і наступні навчальні дисципліни 1 - Філософія і методологія науки 2 - Реформування публічного сектору 3 - Глобальні інтеграційні процеси 4 - Публічне управління в ЄС
Короткий зміст навчальної програми: Демократизація українського суспільства та розбудова сучасної системи державного управління зумовлює необхідність впровадження нових цінностей та принципів публічного менеджменту, побудованого на ретроспективному баченні в діяльність владних інститутів. Вирішення цих завдань потребує пошуку шляхів поліпшення організації роботи органів державного управління та місцевого самоврядування, зумовлює зростання вимог до рівня професійної підготовки наукової еліти. Обґрунтуванню цих заходів мають передувати наукові дослідження понятійного апарату, існуючих моделей децентралізованого управління розвинених країн світу. Саме основою для побудови цілісності знань у сфері публічного адміністрування та формуванні архітектури необхідних знань для формування власного наукового пошуку та дослідження є розкриття етапів формування публічного адміністрування як науки та історія його розвитку
Методи та критерії оцінювання: практичні заняття - 40% іспит - 60%
Рекомендована література: 1. Гальчинський А. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічні аспекти / Анатолій Гальчинський. – К. : Либідь. – 2006. – 312 с. 2. Гегель Г. В. Ф. Философия истории / Г. В. Ф. Гегель. – М. : Наука, 1993. – 483 с. 3. Геєць В. М. Інституційні перетворення і суспільний розвиток / В. М. Геєць // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 2. – С. 9–37. 4. Гор А. Земля на чаше весов: в поисках новой общей идеи / А. Гор // Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / под ред. В. Л. Иноземцева. – М., 1999. 5. Гэлбрэйт Дж. К. Новое индустриальное общество / Дж. К. Гэлбрэйт. – М. : Прогресс, 1969. – 478 с. 6. Гриценко А. А. Особливості інституційної архітектоніки українського суспільства ХХІ століття / А. А. Гриценко // Економіка України: стратегія і політика довгосторокового розвитку / за ред. В. М. Гейця. – К. : Ін-т екон. прогнозув. Фенікс, 2003. – С. 155–171