Управління регіонами в Європейському Союзі

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.038
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: -
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність ясно та ефективно описувати інтенсивні, глибокі й деталізовані результати наукової роботи. Знання специфіки процесу інституціонального розвитку публічного управління, його основних закономірностей, тенденцій та динаміки розвитку, взаємодії із інститутами громадянського суспільства, бізнесу в сфері публічного управління. Здатність оцінювати впливи макросередовища на функціонування держави. Практичного використання інструментарію громадсько-політичної участі в публічному управлінні, ведення політичного дискурсу та здійснення політичного впливу. Здатність застосування європейського досвіду врядування в публічній сфері. Здатність ідентифікувати напрями реструктуризації бізнесу на мікрорівні в основних галузях економіки ЄС в умовах поглиблення регіональної інтеграції. Уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас. Здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Педагогічна практика
Короткий зміст навчальної програми: Методологія формування й реалізації регіональної економічної політики в Європейському Союзі. Перспективи поширення інтеграційного процесу в Європі. Геополітичні пріоритети та механізми оптимізації трансформаційних процесів інтеграції України. Євроатлантичний альянс та Україна: співпраця, досвід країн-членів ЄС; науково-технічне позиціонування України.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль знань (30%) Екзаменаційна робота (70%)
Рекомендована література: DG REGIO – сайт, присвячений міжнародним справам http://ec.europa.eu/regional_policy/international/index_en.htm Огляд сучасної регіональної політики – «Працюючи для регіонів» http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/ working2008/work_en.pdf Додаткові статистичні показники і тренди http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/ interim6_en.htm Історія регіональної політики http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/ mag26/mag26_en.pdf
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Управління регіонами в Європейському Союзі

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.040
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Державна політика і врядування
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна