Публічне управління в ЄС

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.028
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: Подольчак Н. Ю.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здатність отримувати, аналізувати й поширювати серед фахівців інформацію щодо реального стану економіки та регіонального розвитку країн ЄС; - здатність до пошуку шляхів вирішення складних практичних проблем у професійній сфері, які стосуються певних проблем регіональної політики; - здатність ефективного управління економічною інформацією, що стосується певної професійної діяльності. - здатність використовувати механізм дієвого регіонального управління регулювання господарських процесів у країні та її регіонах на прикладі практики країн ЄС; - аналізувати економіко-політичну ситуацію в країнах Європейського Союзу; - давати оцінку поточним міжнародним економіко-політичним подіям, а також визначати місце і вплив ЄС на них; - характеризувати сучасний стан, проблеми та перспективи участі України в процесі євроінтеграції; - визначити можливості та напрями розвитку співпраці України з країнами ЄС.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Європейська інтеграція; Глобальні інтеграційні процеси. Супутні і наступні навчальні дисципліни: Лідерство та ефективність в публічному управлінні.
Короткий зміст навчальної програми: Загальні засади публічного управління в ЄС: поняття, види та принципи Публічне управління як форма реалізації публічної влади Механізми, технології та стилі публічного управління в ЄС Форми та методи публічного управління в ЄС Інструменти діяльності публічного управління в ЄС Система органів публічного управління в ЄС Публічна сфера – як єдність економічної, соціальної та політичної сфер Реформування системи органів публічного управління в ЄС
Методи та критерії оцінювання: Контрольні роботи, усне опитування (40%); підсумковий контроль (60%, контрольний захід, екзамен).
Рекомендована література: 1. Шиманке Д. Адміністративні реформи в Західній Європі як орієнтир для реформи державного управління в Україні // Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи: монографія / за заг. ред. Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. — Д.: Монолит, 2009. — 384 с. 2. Bouckaert, G. Modernizing the Rechtsstaat: Paradoxes of the Management Agenda. — Berlin: Duncker & Humblot, 2002. 3. NISPAcee. Public Management Reforms in Central and Eastern Europe. — NISPAcee Press, 2008. —Р. 245—257; 287 — 291. 4. Мальська М.П. Основи європейської інтеграції : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. К.: «Центр учбової літератури», 2015. 320 с. 5. Бориславська О. Загальноєвропейські конституційні цінності як основа європейської моделі конституціоналізму. Часопис Київ. ун-ту права. 2015. № 2. С. 54–58. 6. Хачатурян Х. В. Переорієнтація державного управління на потреби громадян: нова європейська модель та Україна. Вісник Київського міжнародного університету (серія: «Міжнародні відносини»). 2017. № 8. С. 36–46