Історія та розвиток публічного адміністрування

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.O.3
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: Білик О. І.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. предметну сферу і методологічну основу публічного адміністрування; 2. перспективні наукові напрями розвитку публічного адміністрування; 3. технології та процедури формування цілей публічного адміністрування; 4. закони, принципи та механізми публічного адміністрування; засади, 5. механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування; 6. уживати заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності суб'єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його функціональної та організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних управлінських технологій; 7. застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: o здатність описувати, аналізувати та пояснювати історичні, філософські та інституційні засади публічного адміністрування. o Здатність продемонструвати знання про специфіку управління державою, економікою та громадянським суспільством. o Здатність описати основи електронного урядування як елементи інформаційного суспільства. o Здатність сформулювати та узагальнити етичні принципи та норми поведінки представників публічного адміністрування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки Реформування публічного сектору Глобальні інтеграційні процеси Публічне управління в ЄС
Короткий зміст навчальної програми: Зміст і взаємозв’язок ключових понять публічного адміністрування Предметна сфера публічного адміністрування. Методологічна основа Етапи розвитку управлінської думки Джерела ідей управління суспільством і країною Формування та розвиток теорій управління суспільством і країною Основні теорії та школи управління суспільством і країною другої половини XX століття Японський варіант людських стосунків. Соціально-інженерний та гуманітарний підходи Концепція раціонального вибору та «новий менеджеризм» Публічне управління в контексті неокласичної теорії Сучасна система державно – адміністративного управління. Взаємозв‘язок економічної науки, соціології та політології Основні напрямки європеїзації публічного адміністрування в Україні.
Рекомендована література: 1. Бакуменко В. Д. Теоритичні та організаційні засади державного управління : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній. – К. : Міленіум, 2003. – 256 с 2. Ястремська О. М. Публічне адміністрування : навчальний посібник / О. М. Ястремська, Л. О. Мажник. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 132 с. 3. Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с 4. Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)?) / С.І. Чернов, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 97 с. 5. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций / Г.В. Атаманчук. - 2-е изд., доп. / Г.В. Атаманчук. - М. : Омега-Л, 2004. - 584 с. 6. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко // - К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 444 с. 7. Василенко И.А. Государственное управление в странах Запада; США, Великобритания, Франция, Германия : учеб. пособие / И.А. Василенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : Логос, 2000. - 200 с. 8. Корнієнко В.О. Інститути громадянського суспільства та української держави: правові витоки. – Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v29/42.pdf 9. Концептуальні засади взаємодії політики й управління : навч. посіб. / [авт. кол. : Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський та ін.] ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голубь, В. М. Козакова. – К. : НАДУ, 2010. – 300 с.
Методи і критерії оцінювання: Контрольні роботи, усне опитування (40%); підсумковий контроль (60%, контрольний захід, екзамен).