Реформування публічного сектору

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.9
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: Білик О. І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. предметну сферу і методологічну основу публічного сектору; 2. перспективні наукові напрямки реформування публічного сектору; 3. технології та процедури формування цілей реформ публічного сектору; 4. закони, принципи та механізми процесу реформування публічного сектору, 5. визначати та допонювати повноваження, обов’язки органів управління реформування публічним сектором; 6. розробляти, удосконалювати та обгрунтовувати стратегію реформування публічного сектору; 7. застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності від заходів реформування публічного сектору.. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у аспірантів компетентностей: загальних: • Критично оцінювати вже існуючий досвід публічного управління та адміністрування і використовувати його для формування ефективних та доцільних рекомендацій. • Прогнозувати сучасні тенденції взаємодії владних структур, політичних і громадських організацій для підвищення ефективності управління на центральному і регіональному рівнях. ; опрацьовувати наукову літературу у сфері власного наукового дослідження; формування та коригування нормативної документації тощо. фахових: • Знання і навики щодо дослідження тенденцій реформування у публічному секторі • Комплексність та системність в аналізі сучасного стану публічного управління та адміністрування. .Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • • Здатність виокремити та охарактеризувати сучасні тенденції реформування у публічному секторі; • • Осмислювати загальні нові тенденції в розвитку систем управління та вибирати і оцінювати конкретні зміни в політичних та адміністративних системах деяких країн-членів ЄС. • • Порівнювати та аналізувати досвід використання політичних та адміністративних систем країн-членів ЄС. • • Обґрунтовано обирати і застосовувати дієві механізми адміністрування і демократичного врядування з метою створення умов для соціально-економічного розвитку. • • Аналізувати проблеми модернізації публічного врядування та розробляти пропозиції для їх вирішення з урахування концептів New Public Management.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія та розвиток публічного адміністрування Стратегії конкурентного розвитку держави Аналітичні та чисельні методи досліджень Європейська інтеграція
Короткий зміст навчальної програми: Засади реформування системи публічного управління Макроекономічна рівновага соціально-економічного розвитку та бюджетний процес Запровадження технологій інформаційного суспільства на регіональному та місцевому рівні Управління проектами в публічній сфері Підвищення рівня професійної компетентності посадовців органів публічної влади Державно-правове регулювання в сфері публічного управління
Рекомендована література: 1. Бакуменко В. Д. Теоритичні та організаційні засади державного управління : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній. – К. : Міленіум, 2003. – 256 с 2. Ястремська О. М. Публічне адміністрування : навчальний посібник / О. М. Ястремська, Л. О. Мажник. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 132 с. 3. Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с 4. Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)?) / С.І. Чернов, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 97 с. 5. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций / Г.В. Атаманчук. - 2-е изд., доп. / Г.В. Атаманчук. - М. : Омега-Л, 2004. - 584 с. 6. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко // - К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 444 с. 7. Василенко И.А. Государственное управление в странах Запада; США, Великобритания, Франция, Германия : учеб. пособие / И.А. Василенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : Логос, 2000. - 200 с. 8. Корнієнко В.О. Інститути громадянського суспільства та української держави: правові витоки. – Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v29/42.pdf 9. Концептуальні засади взаємодії політики й управління : навч. посіб. / [авт. кол. : Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський та ін.] ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голубь, В. М. Козакова. – К. : НАДУ, 2010. – 300 с.
Методи і критерії оцінювання: Контрольні роботи, усне опитування (40%); підсумковий контроль (60%, контрольний захід, екзамен).