Європейська інтеграція

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.8
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Поплавська Ж.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: розуміння суті процесу європейської інтеграції і основних напрямів подальшої конвергенції країн-учасниць; • чітке усвідомлення інституційного устрою ЄС та особливостей розподілу повноважень між національними та наднаціональними структурами управління; • одержання знань з основних видів секторальної, горизонтальної, зовнішньої політики ЄС та політики захисту прав громадян; • практична ідентифікація моделей розвитку держав-членів ЄС; • формування навичок визначення етапності та критеріальності системного зближення країн-аплікантів на вступ, а також аналіз позитивних та негативних наслідків коінтеграції держав ЦСЄ до Європейського Союзу; • усвідомлення основних напрямків, механізмів та інструментів зближення України та ЄС.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Історія та розвиток публічного адміністрування, Стратегії конкурентного розвитку держави Супутні і наступні навчальні дисципліни: Глобальні інтеграційні процеси, Публічне управління в ЄС
Короткий зміст навчальної програми: Передумови європейської інтеграції. Віхи європейської інтеграції Мета та процес становлення ЄЕС Етапи європейської економічної інтеграції : Зона вільної торгівлі, Митний союз, Єдиний внутрішній (спільний) ринок, Економічний і валютний союз Інститути ЄС
Рекомендована література: 1. Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу / пер. з англ. М. Марченко. – К.: К.І.С., 2001. – 136 с. 2. Ильин Ю. Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза . – Харьков : Консум, 1998. – 156 с. (також: М.: Спарк, 2002. — 115 с. — ISBN 5-88914-181-3) 3. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції . – К. : Смолоскип, 2002. – 168 с. 4. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз: курс європейської інтеграції. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с. 5. Азбука європейської інтеграції / І. Яковюк, Л. Трагнюк, В. Меделяєв. – Х. : Апекс+, 2006. – 168 с. 6. Європейський Союз //Юридична енциклопедія: В 6 томах. /Редколегія: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та інші. — К. : «Українська енциклопедія», 1998. ISBN 9667492001 7. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посіб. / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко; за ред. Л.В. Губерського. — 2-ге вид., виправл. і доповн. — К.: Знання, 2012. — 759 с. — (Вища освіта ХХІ століття). — ISBN: 978-966-346-937-9. 8. Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу: монографія / за заг. ред. І. В. Яковюка. – К. : Ред. журн. "Право України" ; Х. : Право, 2013. – 208 с. 9. Панарин А. Стратегическая нестабильность в ХХI веке. М., 2003. 10. Буторина О.В. Европейская интеграция / О. В. Буторина. — М.: Деловая литература, 2011. — 720 с. 11. Тэвдой-Бурмули А.И. Европейская интеграция / О. В. Буторина. — М.: Деловая литература, 2011.— 720 с. 12. Борко Ю.А., Буторина О.В. Европейская интеграция / О. В. Буторина. — М.: Деловая литература, 2011. — С. 87. — 720 с.
Методи і критерії оцінювання: оточний контроль 40б Екзаменаційний контроль: письмова компонента 40б усна компонента 20б