Лідерство та ефективність в публічному управлінні

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.24
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: Карковська В. Я.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - володіти знаннями з теорії і практики управлінської діяльності щодо впровадження та використання технологій лідерства, менеджменту управління; - володіти культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу і синтезу в управлінській діяльності, пов’язаній із пошуком, накопиченням, зберіганням і використанням інформації; - ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; - оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення; - уміти спілкуватися, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов; - мати здатність використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва; - мати здатність адаптуватися до нових ситуацій та приймати обґрунтовані управлінські рішення; - мати здатність приймати відповідальність на себе, забезпечувати ефективну співпрацю в команді; - мати знання та розуміння законодавчих та галузевих нормативних документів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент та маркетинг публічної діяльності Конкурентна політика держави Політичне та публічне лідерство
Короткий зміст навчальної програми: Політична еліта та її формування Теорії лідерства Лідерство. Ідеї та концепції Комунікативні навички лідерства Стресостійкість лідера Роль лідера у формуванні культури публічної організації Комунікації та партнерство у публічній діяльності
Рекомендована література: 1. Кухта Б., Теплоухова Н., Політичні еліти і лідери. – Львів: Кальварія, 1996. – 221 с. 2. Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О.Б. Моргулець - К. : Центр учб. л-ри, 2012.,- 322-342 с. 3.Політологія / А.Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – Київ: Ельга Ніка-Центр, 2003. – (Друге, перероблене та доповнене). – 664 с. 4. Сергеєва Л. М., Кондратьєва В. П., Хромей М. Я. Лідерство: навч. пос./ за науков. ред. Л. М. Сергеєвої.- Івано-Франківськ. “Лілея-НВ”. 2015. - 296 с.
Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль – 40 балів. Екзаменаційна робота – 60 балів.