Маркетингові дослідження та моделювання у публічному адмініструванні

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.25
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: Подольчак Н. Ю.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: основні поняття та концепції маркетингових досліджень у публічному адмініструванні; основні поняття та концепції моделювання у публічному адмініструванні; правильно ставити цілі маркетингових досліджень у публічному адмініструванні; методи та інструменти аналізу даних у публічному адмініструванні; джерела та методи збирання маркетингової інформації у публічному адмініструванні; порядок та методики проведення маркетингових досліджень у публічному адмініструванні; механізм проведення маркетингових досліджень у публічному адмініструванні; способи організації і проведення маркетингових досліджень у публічному адмініструванні; Вміти: визначити мету та задачі маркетингових досліджень у публічному адмініструванні; скласти пошукові запитання, анкету чи форму для спостереження для моделювання та маркетингових досліджень у публічному адмініструванні; проводити анкетне опитування, вибірку та аналіз їх результатів; оцінити точність, достовірність, економічну ефективність маркетингових досліджень у публічному адмініструванні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Менеджмент та маркетинг публічної організації Організація маркетингових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: 1. Функції, види і комплекс маркетингу публічних організацій. 2. Маркетингове середовище публічних організацій. 3. Сегментування ринку і позиціонування послуг, публічних організацій та територій на ринку. 4. Маркетингова цінова політика публічних організацій. 5. Політика розподілу публічних організацій. 6. Маркетингове моделювання. Маркетингові стратегії публічних організацій. 7. Система маркетингу та її інформаційне забезпечення у публічному адмініструванні. 8. Особливості проведення маркетингових досліджень в сучасних умовах.
Рекомендована література: 1. Войчак А.В. Маркетингові дослідження [Текст]: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с. 2. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика [Текст]: учеб. / Е. П. Голубков. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Финпресс, 2008. – 496 с. 3. Зозулев А.В. Маркетинговые исследования : теория, методология, статистика [Текст]: учеб. пособие. / А.В. Зозулев, С.А. Солнцев. – М. : Рыбари; К. : Знання, 2008. – 643 с. – ( Высшее образование XXI века). 4. Крикавський Є.В. Маркетингові дослідження [Текст]: навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сорока. – Львів: Нац. Університет «Львівська політехніка» (ІВЦ «Інтелект» + ІПДО), «Інтелектзахід», 2004. – 288 с. 5. Лилик І. В. Маркетингові дослідження: кейси та ситуаційні вправи. Практикум./ І.В. Лилик, О.В. Кудирко – К.: КНЕУ, 2010. – 313 с. 6. Жегус О. В. Парцирна Т.М. Маркетингові дослідження : навчальний посібник. Харків : ФОП Іванченко І.С., 2016. 237 с. 7. Утвенко В. В. Регіональний маркетинг: навч. посіб. / В. В. Утвенко. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. — 116 с. — Бібліогр.: с. 112–114
Методи і критерії оцінювання: Контрольні роботи, усне опитування (40%); підсумковий контроль (60%, контрольний захід, екзамен).