Інноваційний процес в публічних інституціях

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.23
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Поплавська Ж.В.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1.Здатність проводити аналізування процесів трансформування інституцій та адаптування до умов євроінтеграції. 2.Здатність здійснювати аналіз важливості отриманих результатів та застосовувати їх в практичних проектах. 3. Здатність послідовно вибудовувати логічні підходи до вивчення інноваційних процесів в публічних інституціях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Історія та розвиток публічного адміністрування, Реформування публічного сектора Супутні і наступні навчальні дисципліни:Лідерство та ефективність у публічному управлінні, Публічне управління в ЄС
Короткий зміст навчальної програми: Особливості інновацій в публічному управлінні Інноваційна політика держави Особливості інноваційного розвитку системи публічного управління в Україні Інноваційні аспекти діяльності органів місцевого самоврядування Організаційно-правовий механізм електронного врядування Використання процесів LEAN GOVERNMENT у публічному управлінні Використання процесів LEAN GOVERNMENT у публічному управлінні Використання методології FORESIGHT у стратегічному управлінні публічними організаціями
Рекомендована література: 1.Чуйко О. Науково-теоретичні основи інновацій та інноваційного процесу: сутність, види, еволюція / О. Чуйко // Економіка. — 2008. — №2. — С. 7-13. 2. Впровадження інноваційних підходів до організації навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : Довідник. – Київ: Київ ЦНТЕІ, 2011. –с. 79 3. Серьогін С. Традиції та інновації як складові модернізації державної служби України / Сергій Серьогін, Ірина Хожило, Ольга Антонова // Публічне управління: теорія і практика :зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х.: Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2011. – № 1(5). – С. 33 – 37. 4. .Федулова І. В. Теоретичні положення з виз¬начення категорій інноваційний процес та іннова¬ційна діяльність / І. В. Федулова // Проблеми на¬уки, 2007. — № 8. — С. 2-7. 5. Кущук Н.А. Інноваційні зміни - необхідна умова якісного розвитку державного управлінняь/ Н.А. Кущук // Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки,практики : Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 27травня 2011 р.); У 2-х томах. - К. : Вид-во НАДУ, 2011. - Т.2. - 544 с. 6. Семенова Л. Дидактичні умови інноваційних технологій навчання державних службовців / Л.Семенова // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотво- рення : Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 10-річчю Академії, Київ, 31 травня 2005 р.; У 2-х т. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К. : Вид-во НАДУ, 2005. - Т.1. - 364 с. 7. Приходько В.П. Інноваційні аспекти удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів публічної влади / В.П.Приходько // Політико-правові, науково-методичні та інституційні аспекти підвищення кваліфікації кадрів органів публічної влади : Матеріали Всеукраїнських громадських слухань, 25 вересня 2009 р. - Оде- са : ОРІДУ НАДУ, 2009. - 100 с. 8. Тертишна О.А. Удосконалення системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / О.А.Тертишна // Політико-правові, науково- методичні та інституційні аспекти підвищення кваліфікації кадрів органів публічної вла- ди : Матеріали Всеукраїнських громадських слухань, 25 вересня 2009 р. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. - 100 с.
Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль 40б Екзаменаційний контроль: письмова компонента 40б усна компонента 20б