Міжнародна конкуренція

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.26
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Поплавська Ж.В.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Формування сучасних світових тенденції розвитку конкуренції та конкурентних переваг України в умовах поглиблення глобалізаційних процесів. 2. Здійснення управління міжнародною конкурентоспроможністю на макро- та мікрорівні. 3. Формування принципів поведінки господарюючих суб'єктів, що прагнуть досягнути високого рівня КСП на світовому ринку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Глобальні інтеграційні процеси, Стратегії конкурентного розвитку держави Супутні і наступні навчальні дисципліни: Інноваційний процес в публічних інституціях, Економічна безпека національного виробника та безпека інформаційних і комунікаційних систем
Короткий зміст навчальної програми: ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ „МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНЦІЯ” ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНЦІЯ.ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ.РЕАЛІЗАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ. ОСНОВИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КРАЇНИ ПОКАЗНИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ, ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КРАЇНИ. ДИНАМІКА ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ФАКТОРІВ НАЦІОНАЛЬНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ.
Рекомендована література: Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004. - С. 104-105. 2. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму. - К.: КНЕУ, 2003. – 357 с. 3. Гіл Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. – К.: Основи, 2001. – 856 с. 4. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. 5. Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi. - К.: ”Фiнансист”, 2000. - 635 с. 6. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб / В.В.Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 8-ме вид., переробл.і доповн. – К.: Знання, 2011. – 469 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 7. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін.; за ред. Я. А. Жаліла. – К.: НІСД, 2005. – 388 с. 8. Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення / За ред. д-ра екон. наук І. В. Крючкової. – К.: Основи, 2007. - 488 с. 9. Кузьмiн О.С., Горбаль Н.І. Управлiння мiжнародною конкурентоспроможнiстю пiдприємства (органiзацiї). — Львiв: Вид-во Нацiонального унiверситету “Львiвська полiтехнiка”, 2004. — 188 с. 10. Лук”яненко Д.Г., Поручник А.М., Столярчук Я.М. Практикум з міжнародного економічного аналізу: тести, вправи та задачі, проблемні ситуації, ділові ігри: Навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 292 с. 11. Михайлова Л.І., Юрченко О.Ю., Данько Ю.І., Михайлов А.М. Міжнародний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200 с. 12. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2007. – 468 с. 13. Портер Майкл Є. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. — К.: Основа, 1997. - 390 с. 14. Портер М. Конкуренция / Пер с. англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 с. 15. Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і проблеми: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 232 с. 16. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 351 с. 17. Управлiння мiжнародною конкурентоспроможнiстю пiдприємства (органiзацiї). - Навч. посiбник / За ред. І.Ю. Сiваченка. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 186 с. 18. Маслак О.О., Жежуха В.Й. Дорошкевич К.О., Овчарук В.В., Томич М.М. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: Практикум: Навч.посібн. – К.: Каравела, 2011. – 280с. 19.Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015) „Шляхом Європейської інтеграції”/ Авт.кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін.; Нац.ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. Інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004 – 416с.
Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль 40б Екзаменаційний контроль: письмова компонента 40б усна компонента 20б