Публічне управління в ЄС

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.27
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: Подольчак Н. Ю.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни доктор філософії повинен знати: понятійно-категоріальний апарат стосовно інституту публічного адміністрування, публічної (виконавчої) влади в країнах ЄС; систему, моделі, принципи, завдання і функції публічного управління в країнах ЄС; форми, методи та стилі публічного управління в країнах ЄС ; систему органів публічного адміністрування та їх правовий статус в країнах ЄС; особливості прийняття управлінських рішень у публічному управлінні, види управлінських рішень; поняття, природу і зміст публічних послуг (державних і муніципальних), що надаються органами публічної влади в країнах ЄС; організаційно-правовий механізм надання адміністративних послуг в країнах ЄС; етичні засади публічного управління в країнах ЄС; інноваційні технології публічного управління в країнах ЄС; способи забезпечення законності у сфері публічних відносин; особливості адміністрування в адміністративно-політичній, економічній та освітньо-культурній сферах в країнах ЄС; методологічні основи, законодавство та практику застосування публічного управління в країнах ЄС, можливості їх застосування в Україні; вміти: грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію на практиці; визначити суть правової проблеми у сфері функціонування публічної адміністрації в країнах ЄС; правильно визначити основи правового регулювання відповідних правовідносин, які виникають у сфері публічного управління в країнах ЄС; пропонувати шляхи вирішення окремих проблем правового регулювання; аргументовано висловлювати власну правову позицію з використанням посилань на нормативні акти, матеріали роз'яснювального характеру державних органів та органів місцевого самоврядування країн ЄС; правильно тлумачити та застосовувати правові норми, які регулюють відносини у сфері публічного управління в країнах ЄС; використовувати досягнення юридичної науки для вирішення професійних завдань у сфері публічного управління в країнах ЄС; користуватись науковою та спеціальною літературою, електронними та іншими інформаційними джерелами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Публічне управління макроекономічними процесами Публічне управління регіональною економікою
Короткий зміст навчальної програми: Загальні засади публічного управління в ЄС: поняття, види та принципи Публічне управління як форма реалізації публічної влади Механізми, технології та стилі публічного управління в ЄС Форми та методи публічного управління в ЄС Інструменти діяльності публічного управління в ЄС Система органів публічного управління в ЄС Публічна сфера – як єдність економічної, соціальної та політичної сфер Реформування системи органів публічного управління в ЄС
Рекомендована література: 1. Шиманке Д. Адміністративні реформи в Західній Європі як орієнтир для реформи державного управління в Україні // Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи: монографія / за заг. ред. Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. — Д.: Монолит, 2009. — 384 с. 2. Bouckaert, G. Modernizing the Rechtsstaat: Paradoxes of the Management Agenda. — Berlin: Duncker & Humblot, 2002. 3. NISPAcee. Public Management Reforms in Central and Eastern Europe. — NISPAcee Press, 2008. —Р. 245—257; 287 — 291. 4. Баштанник А. Організаційно-правовізасади управління в складних адміністративних системах: європейський досвід та Україна / А. Баштанник, В. Баштанник // Право України. - 2007. - № 11. 5. Баштанник В. Інституціоналізація механізмів делегованого управління в системі наднаціональних інтеграційних процесів / В. Баштанник // Вісник НАДУ. - 2007. - № 4. 6. Амельченко Н. Цінності об’єднаної Європи. Електронний ресурс / Н. Амельченко //Лабораторія законод. Ініціатив. 2013. – [Режим доступу]: http://parlament.org/upload/docs/Europian_Values.pdf. 7. Оболенський Ю. Публічне управління: цивілізаційний тренд, наукова теорія і напрям освіти / Ю. Оболенський // Публічне управління: шляхи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. заміжнар. участю (Київ, 26 листоп. 2014 р.) : у 2 т. / [за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського]. – К. : НАДУ, 2014. – Т. 1. – 150 с. 8. Самойленко А. Я. Впровадження європейських стандартів у вітчизняну практику державного управління [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/ pdf/12_2013/31.pdf.
Методи і критерії оцінювання: Контрольні роботи, усне опитування (40%); підсумковий контроль (60%, контрольний захід, екзамен).