Актуальні проблеми соціогуманітарних наук

Спеціальність: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Код дисципліни: 8.291.00.O.3
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Філософія
Лектор: д.філос.н., проф. Петрушенко В.Л.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Завдання вивчення дисципліни: сприяти розумінню студентами значення сучасних теорій гуманістики для підвищення ефективності науки; зорієнтувати студентів щодо актуальних проблем сучасної методології в соціально-гуманітарному пізнанні. У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: місце соціально-гуманітарного пізнання в сучасній науці, знати основні сучасні вчення і теорії соціально-гуманітарного спрямування; знати ідеї видатних представників світової та вітчизняної гуманітарної науки. вміти: співставляти та аналізувати переваги та недоліки певних концепцій і теорій соціально-гуманітарного спрямування; вміти застосовувати апарат цих вчень і теорій для осмислення реальних явищ життя; вміти виявляти впливи цих вчень і концепцій на сучасні ідеології, соціальні програми та практику життя.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізіт: історія світової та української культури. - Кореквізіт: соціологія.
Короткий зміст навчальної програми: Місце соціально-гуманітарного пізнання в сучасній науці. Предметна визначеність соціально-гуманітарних наук. Природа та парадигмальні особливості соціально-гуманітарного пізнання. Комплекс наук, що визначають формування і функціонування соціально-гуманітарного знання. Суспільство як об’єкт соціального пізнання та основні концепції, що трактують його природу. Людиноцентризм сучасної гуманістики, її особливості в методологічному плані. Соціально-психологічна складова соціально-гуманітарного пізнання. Культурологічні дослідження в складі соціально-гуманітарного пізнання. Когнітивно-епістемологічні дослідження в сучасному соціально-гуманітарному пізнанні. Аксіологічні аспекти сучасних соціально-гуманітарних досліджень.
Рекомендована література: 1.Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995. 2.Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М., 1989. 3.Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1990. 4.Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень. – К., 2004. 5.Кемеров В.Е. Введение в социальную философию. – М., 2001. 6.Кримський С.Б. Запити філософських сенсів. – К., 2003. 7.Лук'янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. та ін. Світоглядні імплікації науки. – К., 2004. 8.Луман Н. Общество как социальная система. – М., 2004. 9.Петрушенко В.Л. Філософія знання: онтологія, епістемологія, аксіологія. – Львів, 2005. 10.Шюц А. Мир, светящийся смыслом. – М., 2004.
Методи і критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, тести, колоквіум. - Підсумковий контроль (60%): виконання модульної контрольної роботи, іспит.