Теоретичний семінар із міжнародних відносин

Спеціальність: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Код дисципліни: 8.291.00.M.11
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: доктор історичних наук, професор, Гетьманчук Микола Петрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) знання відмінностей між теоретичними школами й напрямами у міжнародно-політичній науці; 2) знання відмінностей у принципах і методах дослідження міжнародних відносин в рамках різних теоретичних підходів; 3) знання зв’язку політичних концепцій та теорій з методами дослідження світової політики та відносин у сфері міжнародного життя; 4) знання поглядів провідних дослідників щодо співвідношення теорії та емпірії у науковому дослідженні міжнародних відносин; 5) вміння порівнювати погляди та концепції різних вчених, дослідницьких шкіл та напрямів; 6) вміння описувати структуру, складові елементи концепцій й теорій міжнародних відносин, характер взаємозв’язку між ними; 7) вміння складати дослідницьку програму і організовувати дослідження; 8) вміння концептуалізовувати дослідження; 9) вміння виявляти і з’ясовувати характер залежностей між даними, отриманими в результаті дослідження; 10) вміння оцінювати значення отриманих даних згідно висунутих гіпотез та поставлених завдань на початку дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Політологія, Теорія міжнародних відносин; Кореквізити: Міжнародна та європейська безпека, Аналіз та прогнозування зовнішньої політики, Історія і теорія дослідження міжнародних систем та глобального розвитку.
Короткий зміст навчальної програми: Теорія міжнародних відносин у системі суспільних наук. Основні етапи розвитку теорії міжнародних відносин. Базові моделі досліджень міжнародних відносин. Методологічні стратегії організації дослідження. Методи дослідження емпіричного і теоретичного рівнів. Системний підхід та метод рівнів аналізу у дослідженні міжнародних відносин. Соціологія міжнародних відносин. Історичний підхід до дослідження міжнародних відносин. Порівняльні дослідження міжнародних відносин. Прикладний аналіз текстової інформації з політичної проблематики. Експертні методи в політичних дослідженнях. Моделювання в дослідженнях міжнародних відносин.
Рекомендована література: 1) Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование: Учебное пособие / А.С. Ахременко. – М.: Гардарики, 2006. – 333 с. 2) Байме К. Політичні теорії сучасності / К. фон Байме; пер. з нім. – К.: Стилос, 2008. – 396 с. 3) Боднар І. Міжнародна інформація: навч. посібник / І. Боднар. – Львів: «Новий світ - 2000», 2016. – 284 с. 4) Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учебное пособие / К.П. Боришполец. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с. 5) Геополітика. Військово – політичні аспекти: Навч. посібник / Бойко О.В., Гетьманчук М.П., Турчин Я.Б. та ін. – Львів: ЛІСB, 2008. – 343 с. 6) Кудрявцева С.П. Міжнародна інформація: навч. посібник / С.П. Кудрявцева, В.В. Колос. – К.: Видавничий дім «Слово», 2005. – 400 с. 7) Лісовський П.М. Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація: навч. посібник / П.М. Лісовський. – К.: Кондор, 2017. – 156 с. 8) Макаренко Є.А., Кучмій О.П., Ожеван М.А. Міжнародна інформаційна безпека / Є.А. Макаренко, О.П. Кучмій, М.А. Ожеван. – К., 2010. – 295 с. 9) Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учебное пособие / Под ред. П.А. Цыганкова. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2007. – 320 с. 10) Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие / Под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб: Питер, 2008. – 448 с. 11) Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование: Учебник / О.В. Попова. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 464 с. 12) Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка теоретического синтеза / Под ред. С.У. Ларсена; пер с англ. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 751 с.
Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): усне опитування, виступи на семінарах, написання контрольної роботи.