Історична соціологія міжнародних відносин

Спеціальність: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Код дисципліни: 8.291.00.M.8
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к.п.н., доцент Демчишак Руслан Богданович.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен : знати сучасні концепції та методи проведення досліджень в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; досліджувати і моделювати явища та процеси в складних динамічних глобальній та регіональних системах міжнародних відносин; історичні підходи у соціології міжнародних відносин;. неомарксистський та неовеберіанський напрямки в ІСМВ та головних представників; основні принципи наукових концепцій представників історичної соціології; погляди щодо чинників формування цивілізацій; погляди на тенденції світового розвитку у працях представників різних напрямів ІСМВ. вміти здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; аналізувати явища та процеси у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики держав; досліджувати і моделювати явища та процеси в складних динамічних глобальній та регіональних системах міжнародних відносин; бачити тенденції глобального розвитку;; визначати залежність регіональної політики від міжнародних відносин глобального масштабу; аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної завдань, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Перереквізит: Сучасні теорії міжнародних відносин. - Коререквізит: Сучасні проблеми міжнародних відносин та світової політики.
Короткий зміст навчальної програми: Витоки та становлення Історичної соціології міжнародних відносин. Неомарксистський напрямок в ІСМВ Неовеберіанський напрямок в ІСМВ. Світ-системна концепція І. Валлерстайна. Наукові концепції П. Андерсона. Внесок в ІСМВ А. Франка. Погляди на процен глобалізації Е. Гідденса. Теорія геополітичної динаміки Р. Коллінза. М. Манн про владу в ХХІ ст. Сучасне суспільство Р. Бендікса. Світ-системна теорія Д. Вілкінсона. Б. Мур про індустріальне суспільство. Чинники формування цивілізацій В. Мак-Ніла. Концепція м’якої сили Д Ная. Перспективи розвитку ІСМВ.
Рекомендована література: • Андерсон, П.Переходы от античности к феодализму [Електронний ресурс]/ Перри Андерсон ; [Пер. с англ. А. Смирнова, под. ред. Д. Е. Фурмана]. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2007. – 288 с. • Валлерстайн, И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире/ ИммануилВаллерстайн ; [Пер с англ. П. М. Кудюкина под общей ред. Б. Ю. Кагарлицкого]. – СПб.: Университетская книга, 2001. – 416 с. • Валлерстайн, И. Миросистемный анализ: введение/ ИммануилВаллерстайн ; [пер. с англ. Н.Тюкиной]. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. – 248 с. • Мартинов Ю. А. Історична соціологія / Ю.А. Мартинов. – К.: «Рада», 2004. – 288 с. • Основи теорії міжнародних відносин: навч.пос. / Дорош Л. О., Здоровега М. В., Івасечко О. Я. та ін.. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 244 с. • Турчин Я.Б. Історія міжнародних відносин: навч. посіб. / Я.Б. Турчин, Р.Б. Демчишак, Т.І. Плазова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 140
Методи і критерії оцінювання: - Поточний контроль (40 %): усне опитування, відповіді на семінарах, написання доповідей. - Підсумковий контроль (60 % ): екзамен ( трьохрівневе тестування).