Методи і методологія досліджень міжнародних відносин

Спеціальність: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Код дисципліни: 8.291.00.M.9
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: к. політ. н., доцент Кукарцев Олег Вікторович.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання методологічного інструментарію у сфері досліджень міжнародних відносин; - знання теоретико-методологічних підходів, методів і методик дослідження міжнародних відносин; - уміння визначити ключові концепції, теорії та методи у сфері досліджень міжнародних відносин, логічно та грамотно викласти їхній зміст; - уміння планувати та організовувати дослідження; - уміння обґрунтовано, адекватно обирати і застосовувати методи дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізити: теорія міжнародних відносин. - Кореквізити: основи наукових досліджень.
Короткий зміст навчальної програми: Традиційний (класичний) підхід в дослідженні міжнародних відносин. Модерністський (науковий) підхід: роль позитивізму у розвитку методології теорії міжнародних відносин. Постпозитивістська «революція» в дослідженнях міжнародних відносин. «Раціоналізм» проти «рефлективізму». Проблема співвідношення теорії та емпірії у науковому дослідженні. Індуктивна стратегія організації наукового дослідження. Дедуктивна стратегія організації наукового дослідження. Роль теорії у вивченні міжнародних відносин. Проблема співвідношення концепції і теорії. Провідна роль концепції у побудові теорії. Принципи побудови наукової концепції (критерії науковості теорії). Мова та понятійно-категоріальний апарат теорії міжнародних відносин. Системний підхід до досліджень міжнародних відносин. Проблема рівнів аналізу в теорії міжнародних відносин. Історія міжнародних відносин крізь призму наук ідеографічних та номотетичних. Історизація досліджень міжнародних відносин у неореалізмі. Неомарксистська історична соціологія міжнародних відносин. Порівняльний метод: суть та принципи. Порівняльно-історичні дослідження міжнародних відносин. Універсальні порівняння світової політики. Прикладний аналіз текстової інформації з політичної проблематики. Текст як основна форма представлення інформації. Прикладні аналітичні методики. Контент-аналіз в дослідженнях політичних ситуацій та процесів. Івент-аналіз в дослідженнях політичних ситуацій та процесів. Когнітивне картування в дослідженнях політичних ситуацій та процесів. Експертні методи в політичних дослідженнях. Моделювання як метод. Види моделей. Логіко-інтуїтивне та формалізоване моделювання. Комп’ютерне моделювання міжнародних відносин.
Рекомендована література: - Добронравова, І. С. Філософія і методологія науки: Підручник / І. С. Добронравова, Л. І. Сидоренко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. – 223 с. - Теорія міжнародних відносин: Термінологічний словник / [Гетьманчук М. П., Івахів О. С., Кукарцев О. В., Л. О. Кучма та ін.] : за заг. ред. Гетьманчука М. П. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2011. – 368 с. - Approaches, Levels and Methods of Analysis in International Politics: Crossing Boundaries / Edited by Harvey Starr. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2006. 360 pp.
Методи і критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, написання реферату. - Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).