Педагогічний практикум

Спеціальність: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Код дисципліни: 8.291.00.O.13
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. політ. н., проф. Луцишин Галина Іванівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати глибинні знання і розуміння класичної та сучасної методологічно-методичної бази досліджень сучасних міжнародних відносин; •уміння обирати і застосовувати методологію та інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних досліджень у сфері міжнародних відносин; •уміння вести наукову бесіду та дискусію на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття. •уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. •ґрунтовні знання класичних та сучасних засад організації освітнього процесу в університеті; • уміння володіти практикою передачі фахових знань; •уміння аналізувати та визначати цілі навчального заняття на основі теоретичних підходів у міжнародних відносинах; • уміння проводити лекційні та семінарські заняття. • уміння проектувати зміст навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального заняття.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізити:Професійна педагогіка - Кореквізити: Сучасні тенденції міжнародних відносин
Короткий зміст навчальної програми: Основні положення, принципи організації, дидактичні вимоги до навчального процесу у вищій школі. Ключові засади організації освітнього процесу в університеті. Методика вибору типу заняття та його структури. Оволодіння практичними навичками формування робочих програм навчальних дисциплін, складання планів і підготовка методичного та ілюстративного супроводу лекцій. Методика проведення практичних занять з дисциплін, особливості керівництва науковою роботою студентів. Проведення лекційних та семінарських занять. Засади контролю результатів навчання студентів в університеті. Сучасні інноваційні методичні підходи та їх вплив на результативність вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.
Рекомендована література: 1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003.. 2. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ ВНЗ. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472 с. 3. Істоміна К. Формування соціокультурної компетентності фахівців-міжнародників у Канаді / Катерина Істоміна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: здобутки, проблеми, перспективи» (13-14 жовтня 2016 р., м. Умань). – Folia Comenia: вісник польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я.А. Коменського, 2016. – С. 60-64. 4. Лобунець, В. І. Науково-методичні засади аналізу академічної успішності студентів / В. І. Лобунець, Д. В. Коваленко // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2006. – Вип.14-15. – С. 281-288. 5. Климончук В. Політична освіта як засіб реалізації політичних свобод демократичного процесу в сучасній Україні / [Електронний ресурс] –?Режим доступу: http:// publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/politology/article/view/2053/2112 . 6. Концепція політичної освіти в Україні. Інститут громадянської освіти Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні / [Електронний ресурс] –?Режим доступу: http://www.kas.de/wf/doc/kas_6471–1522–13–30.pdf?070509083859 7. Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С. В. Руденко, В. Ю. Вілков, Н. В. Ярмоліцька, Я. А. Соболєвський ; за наук. ред. акад. А. Є. Конверського, д-ра філос. наук С. В. Руденка. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. – 175 с. 8. Сушенцева Л.Л. Форми організації навчання у вищому навчальному закладі / Л.Л. Сушенцева. – Кривий Ріг: КТУ, 2005. – 68 с. 9. Педагогіка: Навчальний посібник / Галузяк В.М., Сметанський М.І., Шахов В.І. - Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – С. 8-24. 10. Політична освіта в Україні: стан та перспективи / За ред. Ю.Якименко, А.Биченко, В.Замятін, М.Міщенко, О.Розумний, Л.Шангіна. Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні. – 2019.- 146 с. Електронний ресурс: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Politychna_osvita.pdf 11. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: затв. Наказом МОН України від 2 червня 1993 р. № 161 // Вища освіта. Нормативно-правові акти про організацію освіти у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації : У 2 кн. / за ред. проф. М. І. Панова. – Х.: Право, 2006. – С. 197-206. 12.Пілішек С. О. Формування навичок професійного спілкування у полікультурному середовищі у майбутніх фахівців з міжнародних відносин / С. О. Пілішек // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2012. - Вип. 30. - С. 247-249. 13.Цехмістрова, Г. С. Болонский процес та інтеграція вищої освіти в Європейське освітнє середовище / Г. С. Цехмістрова // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – С. 57-60. 14.Official site of The Fletcher School of International Affairs. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://fletcher.tufts.edu
Методи і критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): усне опитування, письмове опитування (есе, індивідуальні домашні завдання) виконання індивідуального науково-дослідного завдання, проведення лекційних, практичних занять за визначеними керівником педагогічного практикуму навчальними дисциплінами та відповідними темами.