Дослідницький семінар у галузі політології та міжнародних відносин

Спеціальність: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Код дисципліни: 8.291.00.O.003
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: Доктор політичних наук, професор Хома Наталія Михайлівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження отриманих результатів. • розуміти природу науки, наукової проблеми, методологічні особливості наукового пізнання; • здатність здійснювати пошук, аналіз та критичне оцінювання інформації з різних джерел, синтезувати нові ідеї, розуміючи новітні дослідницькі парадигми, стратегії та процедури; • ініціативність, дослідницька майстерність, креативність у генеруванні ідей та досягненні наукових цілей; • здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися впродовж життя, відповідальність за навчання, мотивування та керування роботою інших для досягнення поставлених цілей; • лідерство та здатність як до автономної, так і до командної роботи під час реалізації проєктів; • ґрунтовні знання про тенденції розвитку і важливі сучасній (інноваційні) наукові досягнення у сфері міжнародних відносин та світової політики; • глибинні знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів, вміння їх ефективно застосовувати для синтезу та аналізу проблем і тенденцій розвитку глобальної та регіональних міжнародних систем, опановування термінологією у сфері міжнародних відносин; • здатність ефективно застосовувати методи аналізу, моделювання та прогнозування при проведенні наукових досліджень (задум, проєктування, впровадження та адаптація процесу дослідження з академічною цілісністю); • здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати всі наявні суспільно-політичні аспекти при розв’язанні поставлених завдань та проведенні досліджень; • здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислювати наявні чи створювати нові знання; • здатність аргументувати вибір методу розв’язування спеціалізованої проблеми, критично оцінювати отримані результати та відстоювати прийняті рішення. • здатність продемонструвати знання про роль науки у цивілізаційному поступі; історичні типи наук та створені ними наукові картини світу; особливості наукового пізнання; критерії науковості знань; особливості та наслідки конвергенції наук та сучасних технологій; • здатність продемонструвати знання теоретико-методологічних основ та поняттєво-категорійного апарату професійної педагогіки; сутності організації освітнього процесу; сучасних підходів до планування, організування та проведення освітньої, науково дослідної та виховної роботи зі студентською молоддю; методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять, їхнього навчально-методичного супроводу; неперервного професійного розвитку та педагогічної майстерності науково-педагогічного працівника. • здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел, співставляти різні типи наук та їхні методологічні особливості; • застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем глобального та регіонального рівня, характерних обраній сфері наукових досліджень; • досліджувати і моделювати явища та процеси в складних динамічних глобальній та регіональних системах міжнародних відносин; • застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи суспільно-політичні аспекти під час розв’язання теоретичних та прикладних завдань обраної області наукових досліджень; • поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних завдань із урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та професійних інтересів; • знаходити, аналізувати, осмислювати інформацію та формувати базу фахових знань, самостійно виконувати дослідження та застосовувати дослідницькі навички; • оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій при дослідженні міжнародних відносин та світової політики; • проектувати цілі, завдання, зміст та результати навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального заняття, аналізувати та статистично обробляти результати навчання здобувачів освіти; налагоджувати комунікативні процеси зі здобувачами освіти, колегами, громадськістю. • здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Сучасні проблеми міжнародних відносин та глобальної політики.
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення з вимогами до написання дисертації, її апробації. Уточнення теми дослідницької роботи через постановку наукової проблеми та конкретизацію мети. Проблеми вибору методології дослідження. Визначення мети дослідження, наукової новизни теми, теоретичного значення роботи. Історіографія дослідження та особливості її збору. Проведення емпіричних досліджень у межах підготовки дисертації. Особливості написання тез виступів на конференції. Етапи підготовки та особливості написання, опублікування статей у вітчизняних фахових виданнях груп «А» та «Б». Етапи підготовки, опублікування статей у закордонних фахових виданнях, зокрема й індексованих у наукометричних базах Scopus та Web of Science. Особливості роботи над текстом дисертації та її структурними одиницями. Вибір стилю оформлення джерел та опанування його особливостей.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. Підсумковий контроль (60%): залік.
Рекомендована література: Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених: монографія / за заг. ред. Н. Сорокіної, А. Артюхова, І. Дегтярьової. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с. Бірта Г. Методологія і організація наукових досліджень / Г. Бірта, Ю. Бургу. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 142 с. Грищенко І., Григоренко О., Борисейко В. Основи наукових досліджень. Київ: Київський національний торгово-економічний університет, 2001. 124 с. Данильян О., Дзьобань О. Методологія наукових досліджень: підручник. Харків: Право, 2019. 368 с. Кислий В. Організація наукових досліджень. Київ: Університетська книга, 2018. 224 с. Ковальчук В., Моїсєєв Л. Основи наукових досліджень. Київ: Професіонал, 2004. 206 с. Крушельницька О. Методологія і організація наукових досліджень. Київ, 2009. Методологические вопросы науковедения / под ред. В. Оноприенко. Киев, 2001. Основи методології та організації наукових досліджень / за ред. А. Конверського. Київ, 2010. П’ятницька-Позднякова І. Основи наукових досліджень у вищій школі. Київ: Виша школа, 2003. 116 с. Пілюшенко В., Шкрабак І., Славенко Е. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення. Київ: Лібра, 2004. 344 с. Сурмін Ю. Майстерня вченого: підручник для науковця. Київ: Навчально-методичний центр освіти в Україні, 2006.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).