Сучасні проблеми міжнародних відносин та глобальної політики

Спеціальність: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Код дисципліни: 8.291.00.O.004
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Політологія та міжнародні відносини
Лектор: д. істор. н., проф. Гетьманчук М. П., к. політ. н., доц. Тишкун Ю. Я.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН 1.Здатність демонструвати фундаментальні знання сучасних теорій, концепцій, історії розвитку та сучасного стану наукових досліджень у сфері міжнародних відносин та світової політики; ЗН 2. Здатність демонструвати знання теоретико-методологічних підходів у дослідженні міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; ЗН 3. Знання та навики наукового дослідження актуальних проблем міжнародних відносин, розробки та реалізації нових інноваційних проектів у сфері міжнародних відносин; УМ 1. Застосовувати набуті знання і розуміння для наукового аналізу систем глобального та регіонального рівня; УМ 2. Досліджувати і моделювати явища та процеси у складних динамічних системах міжнародних відносин; УМ 3. Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи суспільно-політичні аспекти під час розв’язання теоретичних та прикладних завдань обраної сфери наукових досліджень; УМ 4. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних завдань із урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та професійних інтересів; УМ 6.Організовувати та виконувати дослідження, застосовувати кеативність та дослідницькі навички у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; УМ 7. Оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій при дослідженні міжнародних відносин та світової політики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: ПРЕРЕКВІЗИТ Дослідницький семінар у галузі політології та міжнародних відносин КОРЕКВІЗИТ
Короткий зміст навчальної програми: Сучасні термінологічні дискусії у сфері глобальної політики Проблематика глобального управління у ХХІ ст. Трансформації суверенітету у ХХІ ст.: теорія і практика Ресурсна проблема у сучасній глобальній політиці Загроза глобальної війни у ХХІ ст. Ядерна загроза у сучасній глобальній політиці
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи з доповіддю на семінарах, участь у дискусіях, написання рефератів, дослідження у формі case-study, підготовка презентацій на задану тему. • Підсумковий контроль (60%): екзамен (трьохрівневе тестування).
Рекомендована література: Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок. Анализ современных американских концепций. – М.: РОССПЭН, 2005. – 366 с. Лебедева М.М. Мировая политика / Лебедева М.М. – М: Аспект Пресс, 2016. – 255 с. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. – К.: Знання, 2007. – 461 с. Международные отношения. Теории. Конфликты. Движения. Организации: Уч. пособ. / Дробот Г.А., Цыганков П.А., Лебедева М.М., Митева В.В., Слива А.И., Хлопов О.А. – М.: Инфра-М, Альфа-М, 2009. – 320 с. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учебное пособие / Под ред. П.А. Цыганкова. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2007. – 320 с. Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие / Под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб: Питер, 2008. – 448 с. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл : монографія / Борис Олександрович Парахонський, Галина Михайлівна Яворська. – Київ : НІСД, 2019. – 560 с. Современные глобальные проблемы мировой политики: Учеб. пособие для студентов. – М.: Инфра-М, Альфа-М, 2009. – 320 с. Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка теоретического синтеза / Под ред. С.У. Ларсена; пер с англ. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 751 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).